10 tháng, tổng chi ngân sách hơn 800.000 tỷ đồng

Diệu Thùy

Tính từ đầu năm đến 15/10, thu ngân sách đạt hơn 700.000 tỷ đồng nhưng chi ngân sách đã vượt 867.000 tỷ.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2015 ước tính đạt 709,8 nghìn tỷ đồng, bằng 77,9% dự toán năm.

Trong đó thu nội địa đạt 522,5 nghìn tỷ đồng, bằng 81,8%; thu từ dầu thô 53,8 nghìn tỷ đồng, bằng 57,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 129,9 nghìn tỷ đồng, bằng 74,2%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2015 ước tính đạt 867,7 nghìn tỷ đồng,

Trong thu nội địa, một số khoản thu đạt khá và vượt dự toán năm như: Thu thuế bảo vệ môi trường đạt 18,2 nghìn tỷ đồng, bằng 140,9% dự toán năm.

Thu tiền sử dụng đất 44,8 nghìn tỷ đồng, bằng 114,9%; thuế thu nhập cá nhân 45,2 nghìn tỷ đồng, bằng 88,1%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 95,7 nghìn tỷ đồng, bằng 80%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 103,3 nghìn tỷ đồng, bằng 72,5%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 158,5 nghìn tỷ đồng, bằng 71,8%.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2015 ước tính đạt 867,7 nghìn tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán năm.

Trong đó chi đầu tư phát triển 134,3 nghìn tỷ đồng, bằng 68,9% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 130,5 nghìn tỷ đồng, bằng 68,5%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước tính đạt 605,1 nghìn tỷ đồng, bằng 78,9%; chi trả nợ và viện trợ gần 121 nghìn tỷ đồng, bằng 80,6%.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet