11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết ĐH lần thứ XII của Đảng

Thiên Linh

Để thực hiện các mục tiêu trên, Thành ủy TPHCM đã đề ra 5 nhóm giải pháp chủ yếu trong đó TP chú trọng công tác sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X đã khai mạc sáng ngày 22/6/2016, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM. Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang nhấn mạnh, hội nghị lần này tập trung thảo luận và thông qua các nội dung: Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp giai đoạn 2016-2020; Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về công tác vận động nhân dân; Thảo luận và thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội TP 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Trình bày dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang cho biết, Thành ủy TPHCM tập trung thực hiện tốt các mục tiêu: Không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực tạo sự đột phá trong nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP; gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội, đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân, phấn đấu xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh vững chắc, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam, TP trong khu vực và trên thế giới.

Xây dựng Đảng bộ TPHCM thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; phát huy dân chủ, kỷ cương, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, sát hợp với đặc điểm, tính chất của một đô thị đặc biệt, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thành ủy đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện đến năm 2020, đó là: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị bền vững, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ làm nền tảng phát triển nhanh các lĩnh vực KTXH. Phát triển y tế, thể dục – thể thao, văn hóa, xây dựng con người TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, đảm bảo thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, làm cho chính quyền ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Xây dựng Đảng bộ TP thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Hội nghị cũng đã nghe Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Lệ trình bày Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về công tác vận động nhân dân. Trong đó nhấn mạnh đến mục tiêu của chương trình hành động, đó là: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận; Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dân vận của cơ quan nhà nước, tiếp tục đổi mới hoạt động quản lý, điều hành theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện, gần dân, phục vụ nhân dân.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Thành ủy TPHCM đã đề ra 5 nhóm giải pháp chủ yếu trong đó TP chú trọng công tác sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet