113/117 xã của tỉnh Lâm Đồng đạt tiêu chí về bưu điện

Bạch Dương

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tỉnh Lâm Đồng đặc biệt chú trọng, đến nay, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu giai đoạn 1.
Các tiêu chí liên quan đến cơ sở vất chất trường học, nhà văn hoá, hệ thống điện, bưu điện, chợ nông thôn và nhà ở dân cư nông thôn, giáo dục, y tế, văn hoá và bảo vệ môi trường đạt khá cao, trong đó
113/117 xã của tỉnh Lâm Đồng đạt tiêu chí về bưu điện

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2010-2020. Mục tiêu đề ra của tỉnh là đến năm 2015, có 43 xã và 01 huyện đạt chuẩn NTM (giai đoạn 1); đến năm 2020, có 99 xã và 06 huyện đạt chuẩn NTM (giai đoạn 2). Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành mục tiêu giai đoạn 1.

Qua thực hiện, bộ mặt nông thôn thay đổi, kết cấu hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân nâng lên; nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng, thực hiện Chương trình.

Nhiều cơ chế, chính sách của Trung ương được tỉnh vận dụng, cụ thể hoá thực hiện mang lại hiệu quả; đặc biệt tỉnh đã ban hành những cơ chế, chính sách quan trọng, như cơ chế hỗ trợ đường giao thông nông thôn theo phương thức "nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ vật tư”; cơ chế huy động các nguồn lực và tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để xây dựng NTM; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ phát triển HTX; đề án đào ao hồ nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp, kiên cố hoá kênh mương... vì vậy, đã huy động được nguồn lực khá lớn cho xây dựng NTM.

Cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực; giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân toàn tỉnh tăng nhanh, năm 2015 đạt 140 triệu đồng/ha. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và ứng dụng tiến bộ khao học kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh; chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, đặc biệt phát triển đàn bò sữa (khoảng 15.720 con, tăng hơn 4 lần so với năm 2010)  gắn với tiêu thụ sữa theo hợp đồng với các doanh nghiệp lớn.

Các loại hình kinh tế tập thể và hình thức liên kết sản xuất được mở rộng. Quan tâm phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm nhanh, từ 12,6% năm 2010 xuống còn dưới 2% vào năm 2015.

Toàn tỉnh hiện có 25 xã đạt chuẩn NTM và 19 xã đang được thẩm định để công nhận đạt chuẩn; bình quân đạt 15 tiêu chí/xã.

Các tiêu chí liên quan đến cơ sở vất chất trường học, nhà văn hoá, hệ thống điện, bưu điện, chợ nông thôn và nhà ở dân cư nông thôn, giáo dục, y tế, văn hoá và bảo vệ môi trường đạt khá cao: 103/117 xã đạt tiêu chí về điện, đạt 88,03%; 48/117 xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 41,02%; 59 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá, đạt 50,43%; 68/117 xã đạt tiêu chí về chợ nông thôn, đạt 58,12%; 113/117 xã đạt tiêu chí về bưu điện, đạt 96,58%; 77/117 xã đạt tiêu chí về nhà ở dân cư, đạt 65,81%; 100/117 xã đạt tiêu chí về giáo dục, đạt 85,47%; 74/117 xã đạt tiêu chí về y tế, đạt 63,25%; 88/117 xã đạt tiêu chí về văn hoá, đạt 75,21%; 79/117 xã đạt tiêu chí về môi trường, đạt 67,52%.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều kết quả quan trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Đến nay, có 87/117 xã đạt tiêu chí về hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, đạt 74,35%; 105/117 xã đạt tiêu chí về an ninh trật tự - xã hội được giữ vững, đạt 89,74%.

Mục tiêu của tỉnh là phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 90 xã (tương ứng 77% tổng số xã của toàn tỉnh) đạt chuẩn NTM, có ít nhất 08/10 huyện đạt chuẩn NTM và Lâm Đồng đạt chuẩn tỉnh NTM.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet