3 mục tiêu trong kế hoạch hành động PCTH thuốc lá của Thái Nguyên

Khánh Ngọc

Theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012 và các Nghị định của Chính phủ về việc phòng chống tác hại thuốc lá, tỉnh Thái Nguyên đã có kế hoạch hành động về PCTHTL với các mục tiêu cụ thể.

Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc tại tỉnh Thái Nguyên.

Mục tiêu 1. Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

Mục tiêu 2. Xây dựng môi trường không khói thuốc và giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Mục tiêu 3. Tăng cường năng lực cho các cán bộ thanh tra, công an về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.


  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet