4 địa phương thông báo kết quả Đại hội Đảng XII

N.K

Ngày 29/1, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại nhất trong năm 2016, diễn ra từ ngày 20 – 28/01/2016 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.510 đại biểu.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, các đại biểu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các văn kiện và thảo luận sôi nổi, có 686 lượt phát biểu tại đoàn và 34 phát biểu tham luận tại hội trường.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh 06 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng bộ máy tinh gọn; nâng cao chất lượng tăng trưởng; đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; phát huy mọi nguồn lực và sáng tạo của nhân dân; phát huy nhân tố con người.

Về công tác nhân sự, Đại hội chỉ bầu một lần đủ số lượng Ban Chấp hành Trung ương khoá XII gồm 200 đồng chí với số phiếu tập trung cao, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. 

Đại hội đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí; bầu Ban Bí thư gồm 3 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 đồng chí và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tái cử chức Tổng Bí thư của Đảng khoá XII với số phiếu tập trung rất cao.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet