5 năm xây dựng nông thôn mới 2010-2015: Kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện

Huyền Thanh

Sau 5 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới 2010-2015, một trong những kết quả nổi bật nhất là kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp.

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình hành động của Chính phủ (Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 với các mục tiêu cụ thể đến năm 2015 là: trên 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập của dân cư nông thôn tăng gấp trên 1,5 lần; giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 8% (theo chuẩn 2010).

Để chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình, Ban Chỉ đạo các cấp từ Trung ương đến tỉnh, huyện, xã đã được hình thành. Ở các xã có Ban quản lý Chương trình. Nhiều xã thành lập Ban phát triển thôn, bản, ấp. Đến nay, hầu hết các tỉnh, thành phố đã cơ bản tổ chức bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo các cấp từng bước chuyên nghiệp... Ảnh minh họa: Laocai.gov.vn

Sau 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Có 1.298 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 11 huyện được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định đạt chuẩn nông thôn mới; Mức thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn đạt 24,4 triệu đồng/năm (tăng 1,9 lần so với năm 2010); huy động được khoảng 851.380 tỷ đồng đầu tư cho Chương trình (riêng ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình 98.664 tỷ đồng (11,59%). Trong đó, ngân sách Trung ương 16.400 tỷ đồng (SNKT 3.480 tỷ đồng, ĐTPT 2.420 tỷ đồng, Trái phiếu Chính phủ 10.500 tỷ đồng), ngân sách địa phương các cấp 82.264 tỷ đồng). 

Để có được các kết quả cụ thể đó, công tác chỉ đạo triển khai chương trình đã có nhiều nỗ lực, kiện toàn được bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp.

Trong đó, thành tựu đáng kể nhất là Ban chỉ đạo đã kiện toàn bộ máy chỉ đạo và tham mưu, giúp việc thực hiện Chương trình:

Để chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình, Ban Chỉ đạo các cấp từ Trung ương đến tỉnh, huyện, xã đã được hình thành. Ở các xã có Ban quản lý Chương trình. Nhiều xã thành lập Ban phát triển thôn, bản, ấp. Đến nay, hầu hết các tỉnh, thành phố đã cơ bản tổ chức bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo các cấp từng bước chuyên nghiệp theo Quyết định 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Có 06 tỉnh, thành phố đặt Văn phòng Điều phối trực thuộc UBND tỉnh, còn lại đặt tại Sở Nông nghiệp và PTNT; ở cấp huyện, có 26,5% đơn vị thành lập Văn phòng Điều phối; 32,2% số xã đã bố trí được cán bộ chuyên trách nông thôn mới.

Những nơi hình thành được hệ thống giúp việc chuyên trách thì công tác tham mưu có chiều sâu hơn, việc nghiên cứu, đề xuất giải quyết các vấn đề vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới ở các cấp được kịp thời và hiệu quả hơn.

Thứ hai, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình các cấp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới. Bộ và các tỉnh, huyện đã tổ chức 4.372 lớp với 167.642 lượt cán bộ tham gia. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiều đoàn thể đã tổ chức được hàng trăm lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ đoàn thể cấp tỉnh, huyện về xây dựng nông thôn mới. Đến nay cơ bản đội ngũ cán bộ triển khai thực hiện Chương trình đã được đào tạo, tập huấn. Nhiều địa phương đã chú trọng tổ chức tham quan, học tập, rút kinh nghiệm về phương pháp xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, chất lượng công tác chỉ đạo, tham mưu trong triển khai Chương trình ngày càng được nâng cao.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet