5 năm xây dựng nông thôn mới 2010-2015: Phát triển giáo dục, y tế, văn hóa

Huyền Thanh

Theo tổng kết của Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2015, sau 5 năm triển khai, chương trình đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển GD,YT, VH và bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức chính trị xã hội vững mạnh...

Cụ thể, về việc phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa: Ninhthuan.gov.vn

Về công tác phát triển giáo dục: công tác giáo dục các cấp ở cơ sở tiếp tục được chú trọng. Đến nay đã có 6.955 xã (77,9%) đạt tiêu chí số 16 về giáo dục.

Về nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần người dân nông thôn: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đang được tiếp tục nâng cao về chất đã động viên, khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới. Có 65,6% số xã đạt tiêu chí số 16 về Văn hóa và khoảng 40,8 triệu lượt người tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ ở nông thôn (các tỉnh đồng bằng có 27% người dân thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao; ở miền núi là 11%).

Về cảnh quan và môi trường nông thôn: Đã xây dựng được hơn 1.000 công trình nước sạch tập trung, 500 bãi thu gom rác thải, 1.200 cống rãnh thoát nước thải vệ sinh. Đến năm 2015, tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt khoảng 86%, trong đó 45% đạt QCVN 02/2009/BYT của Bộ Y tế; khoảng 65% nhà tiêu đạt tiêu chuẩn hợp vệ sinh; 93% trường học mầm non, phổ thông và 95% trạm y tế xã có công trình nước sạch vệ sinh.

Tuy vậy, vệ sinh môi trường vẫn đang là vấn đề bức xúc của xã hội, tiêu chí môi trường đang là tiêu chí đạt thấp nhất. Đến nay, cả nước mới có khoảng 42,4% số xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường.

Bên cạnh đó, vấn đề xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội cũng đạt được nhiều kết quả khả quan:

Về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh: Nhiều tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn đã thực sự đóng vai trò là hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới. Đại hội Đảng bộ các cấp vừa qua đều quan tâm, đánh giá cao tác động xây dựng nông thôn mới và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các tổ chức Đảng trong nhiệm kỳ tới. Nhờ vậy, uy tín của nhiều tổ chức Đảng ngày càng được nâng cao. Thông qua những hoạt động thực tiễn, đội ngũ cán bộ xã đã có bước trưởng thành nhanh, năng lực, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng vận động quần chúng được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở đạt chuẩn được quan tâm. Nhiều nơi đã luân chuyển, tăng cường cán bộ về xã. Sự phối hợp giữa Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội trong chỉ đạo thực hiện Chương trình ngày càng cụ thể và hiệu quả. Đã có 75,2% số xã đạt tiêu chí số 18 về hệ thống tổ chức chính trị - xã hội.

Về đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn: Đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân ở các vùng nông thôn, làm tốt công tác bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Nhiều địa phương tổ chức có hiệu quả mô hình tự quản về ANTT, bước đầu đã có sức lan tỏa trong cộng đồng (Thái Bình, Bình Thuận, Quảng Nam...). Đến nay, 93,7% số xã trên cả nước đạt tiêu chí số 19 về an ninh trật tự xã hội.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet