85,25% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật Mặt trận tổ quốc

Hồng Chuyên

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc, số đại biểu tham gia là 425, chiếm 85,86%. Số đại biểu tán thành 422 chiếm 85,25%, chỉ có 1 đại biểu không tán thành và 2 đại biểu không biểu quyết.

Chiều nay (9/6), Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 9 đã biểu quyết thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc. Số đại biểu tham gia là 425 chiếm 85,86%. Số đại biểu tán thành 422 chiếm 85,25%, chỉ có 1 đại biểu không tán thành và 2 đại biểu không biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc

Trong đó, vấn đề giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc được nhấn mạnh, bàn bạc xin ý kiến Đại biểu Quốc hội. Trình bày, báo cáo tiếp thu của UBTV Quốc hội, Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cho biết: Tiếp thu ý kiến này, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng xác định tính chất giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN là “mang tính xã hội đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân” (khoản 2 Điều 25 và khoản 2 Điều 32). 

Đây chính là đặc thù trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN để phân biệt với hoạt động giám sát, phản biện của cơ quan quyền lực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khác.

Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý cũng nêu rõ, có ý kiến cho rằng, đối tượng, nội dung giám sát được thể hiện trong dự thảo Luật là rất rộng, không khả thi, nhất là đối với các tổ chức Mặt trận ở cơ sở. Giám sát của Mặt trận cần phải được giới hạn trong những lĩnh vực, phạm vi nào thì mới có hiệu quả. UBTVQH cho rằng: kế thừa Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định trách nhiệm của MTTQVN là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, giám sát và phản biện xã hội. 

Trong những năm qua, các cấp Mặt trận từ trung ương đến cơ sở đã và đang thực hiện giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở quy định của Hiến pháp và Luật MTTQVN. Do đó, đối tượng, phạm vi giám sát như quy định tại Điều 26 của dự thảo Luật là phù hợp. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định như trong dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, khoản 1 Điều 28 quy định MTTQVN có quyền và trách nhiệm "phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan" là chưa rõ về trách nhiệm, chưa tạo thế chủ động cho MTTQVN, do đó đề nghị bỏ cụm từ này để tăng cường tính chủ động cho MTTQVN trong hoạt động giám sát và phù hợp với Quyết định số 217 của Bộ Chính trị. UBTVQH lập luận: một trong những nguyên tắc trong hoạt động giám sát của Mặt trận là “xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân; thực hiện công khai, minh bạch; không làm cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát”. Do đó, việc MTTQVN phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan là cách thức tổ chức thực hiện giám sát, không làm ảnh hưởng đến sự độc lập, chủ động của Mặt trận. UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này như trong dự thảo Luật.

Ngoài ra, báo cáo cũng nêu, có ý kiến đề nghị làm rõ hơn nữa trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc xử lý và trả lời sau phản biện. UBTVQH nhận thấy, dự thảo Luật đã quy định trách nhiệm của MTTQVN trong hoạt động phản biện xã hội cũng như trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản là phải trả lời bằng văn bản về việc tiếp thu ý kiến phản biện xã hội của Mặt trận; trường hợp không tiếp thu kiến nghị thì phải giải trình; báo cáo ý kiến phản biện xã hội của Mặt trận với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành. Đây là những biện pháp cần thiết để bảo đảm tính khả thi cho hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet