90 năm ra đời tác phẩm “Đường cách mệnh” - một bảo vật quốc gia

Bình Minh

“Đại hội Đảng XII đã khẳng định đường lối phát triển cách mạng trong thời kỳ mới, đó cũng chính là tiếp tục sự nghiệp của “Đường cách mệnh” mà Nguyễn Ái Quốc đã vạch ra 90 năm trước”, GS.TS Hoàng Chí Bảo nhận định.

Sáng 6/4/2017, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức chương trình Giới thiệu tác phẩm “Đường cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Diễn giả chính là GS.TS. Hoàng Chí Bảo, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Khoa học Nghiên cứu nhân tài nhân lực, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, người đã có hơn 40 năm nghiên cứu về cuộc đời, tư tưởng và sự nghiệp của Bác Hồ.

GS.TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh những giá trị của tác phẩm "Đường cách mệnh" - một bảo vật quốc gia.

GS.TS Hoàng Chí Bảo cho biết “Đường cách mệnh” là một trong số những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng và Nhà nước chính thức xếp hạng là bảo vật quốc gia (cùng với tập thơ “Nhật ký trong tù” và Bản thảo “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”,...)

“Việc xuất bản “Đường cách mệnh” có thể coi là văn kiện chính trị Mác xít đầu tiên ở Việt Nam để truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin vào Việt Nam và khẳng định con đường cách mạng của Việt Nam. Việc xuất bản “Đường cách mệnh” có thể nói là bước ngoặt đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp xuất bản của cách mạng Việt Nam cả về tác phẩm lý luận, chính trị cũng như các tác phẩm báo chí cách mạng sau này”, GS.TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh.

“Đại hội Đảng XII mới đây đã khẳng định đường lối phát triển cách mạng trong thời kỳ mới, đó cũng chính là tiếp tục sự nghiệp của “Đường cách mệnh” mà Nguyễn Ái Quốc đã vạch ra 90 năm trước đây. Nhân Ngày Sách Việt Nam năm 2017, chúng ta giới thiệu tác phẩm “Đường kách mệnh” để kỷ niệm 90 năm ngày tác phẩm ra đời. Năm nay cũng kỷ niệm 100 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga với sự lãnh đạo của thiên tài Lê nin, người có ảnh hưởng rất quan trọng đến hành trình tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc”, GS. TS Hoàng Chí Bảo cho biết thêm.

“Đường cách mệnh” là tác phẩm tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong những năm 1925-1927. Cuốn sách được Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành sách năm 1927. Kể từ đó đến nay, cuốn sách liên tục được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành rộng rãi đến đông đảo bạn đọc.

Ra đời trong hoàn cảnh phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản các nước trên thế giới phát triển mạnh mẽ, phong trào giải phóng dân tộc ở trong nước đã xuất hiện nhiều tổ chức yêu nước mang sắc màu chính trị khác nhau, cuốn sách “Đường cách mệnh” có ý nghĩa và vai trò như kim chỉ nam cho đường lối của cách mạng Việt Nam.

Tác phẩm đã chỉ rõ những quan điểm cơ bản về phương pháp cách mạng Việt Nam trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tổng kết kinh nghiệm cách mạng các nước, là tư liệu tham khảo đặc biệt quan trọng và cơ sở lý luận để Đảng ta xây dựng phương pháp cách mạng phù hợp với tình hình đất nước.

Với cách viết xúc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, cuốn sách “Đường cách mệnh” hàm chứa giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc tuyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, trong việc kết hợp phong trào yêu nước với chủ nghĩa Mác, tạo lập các tiền đề tư tưởng, lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mặc dù 90 năm đã qua đi kể từ thời điểm cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên, nhưng những giá trị cốt lõi kết tinh trong “Đường cách mệnh” vẫn còn nguyên vẹn, sẽ tiếp tục được các thế hệ hôm nay và mai sau kế thừa và phát triển.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet