Agribank Tiền Giang quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng XII

PV

Cán bộ, đảng viên Agribank Tiền Giang đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung của NQ và tập trung thảo luận và đóng góp trong xây dựng kế hoạch, hành động cụ thể cũng như căn cứ vào tình hình thực tiễn để thực hiện đúng, sáng tạo NQ Đại hội XII của Đảng.

Ngày 17/9/2016, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tiền Giang - Agribank Tiền Giang tổ chức triển khai các nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên.
Đồng chí Phạm Chí Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp đã triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng như: Báo cáo chính trị tại Đại hội; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020; tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về "Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay". Báo cáo viên đi sâu phân tích những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; so sánh với những nội dung của Đại hội XI và các đại hội Đảng trước đây để cán bộ, đảng viên nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể, cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta, nhất là những mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu cũng như các giải phát phát triển đất nước trong 5 năm tới; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về "Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay" trong đó tập trung đi sâu phân tích  3 vấn đề cấp bách, 4 nhóm  giải pháp và 10 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt trong thời gian tới.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet