Ai quyết định cho ngăn mưa, xua sương mù ở Việt Nam?

P. Hoàng

Dự thảo Luật Khí tượng Thủy văn có các quy định chi tiết về các vấn đề liên quan đến việc tác động vào thời tiết.

Ngày 5/11 Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật khí tượng thủy văn.

Theo dự thảo Luật khí tượng thủy văn đã được chỉnh lý, nguyên tắc tác động vào thời tiết được quy định như sau: Tác động vào thời tiết chỉ được thực hiện trong khu vực cụ thể, có điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng phù hợp, trong thời gian nhất định. Tác động vào thời tiết không được làm cản trở hoặc gây tác động có hại đối với hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan, tổ chức tác động vào thời tiết phải có giải pháp bảo đảm an toàn, giảm thiểu tác động tiêu cực từ hoạt động tác động vào thời tiết. Tác động vào thời tiết chỉ được thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt; phải thông báo công khai cho cộng đồng dân cư trong khu vực biết.

Muốn gây mưa hay ngăn mưa phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

Các trường hợp được tác động vào thời tiết bao gồm: Tác động nhằm mục đích gây mưa hoặc tăng lượng mưa; Tác động nhằm giảm cường độ mưa hoặc để không xảy ra mưa; Tác động nhằm mục đích phá hoặc giảm cường độ mưa đá; Tác động nhằm phá hoặc giảm cường độ sương mù.

Cơ quan, tổ chức được thực hiện tác động vào thời tiết gồm: Cơ quan sự nghiệp công lập về khí tượng thủy văn; Cơ quan, tổ chức khoa học công nghệ, tổ chức kinh tế của Việt Nam có đủ năng lực, trình độ khoa học công nghệ, đội ngũ kỹ thuật viên phù hợp với hoạt động tác động vào thời tiết; Cơ quan, tổ chức nước ngoài liên danh, liên kết với cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Dự thảo Luật đưa ra quy định về việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết và giám sát thực hiện: Cơ quan, tổ chức tác động vào thời tiết xây dựng kế hoạch gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Kế hoạch tác động vào thời tiết phải bao gồm các nội dung cơ bản sau: Mục đích tác động vào thời tiết thuộc các trường hợp quy định tại Điều 42 Luật này; Khu vực tác động vào thời tiết; Thời gian tiến hành tác động vào thời tiết; Giải pháp tiến hành tác động vào thời tiết; Phương án đảm bảo an toàn, giảm thiểu tác động tiêu cực từ hoạt động tác động vào thời tiết; Các nội dung khác có liên quan.

Kế hoạch tác động vào thời tiết phải được lấy ý kiến của cộng đồng dân cư khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết.

Theo dự thảo Luật, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết đối với các trường hợp: Tác động nhằm mục đích gây mưa hoặc tăng lượng mưa; Tác động nhằm giảm cường độ mưa hoặc để không xảy ra mưa; Tác động nhằm mục đích phá hoặc giảm cường độ mưa đá.

Cũng theo dự thảo Luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết đối với các trường hợp tác động nhằm phá hoặc giảm cường độ sương mù.

Dự thảo Luật cũng đề ra quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan giám sát việc thực hiện tác động vào thời tiết.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet