Bắc Giang ban hành kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020

H.Thanh

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch số 2222/KH - UBND về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, giai đoạn 2016-2020, Bắc Giang thống nhất quan điểm các hoạt động mại dâm là vi phạm pháp luật; lấy phòng ngừa làm trọng tâm trong công tác phòng, chống mại dâm; kiên quyết ngăn chặn sự gia tăng tệ nạn mại dâm; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu tệ nạn mại dâm; giảm tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội; tạo điều kiện cho người lao động, người bán dâm, nạn nhân bị mua bán vì mục đích mại dâm… được tiếp cận thông tin, kiến thức, chính sách xã hội, hòa nhập cộng đồng.

Tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu đến năm 2020, 100% số xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền phòng, chống mại dâm và duy trì thường xuyên hoạt động này.

Đến năm 2020, 10/10 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tội phạm mua bán người.

Phấn đấu đến năm 2020, các huyện, thành phố xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người lao động, người bán dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội nhằm thực hiện được các hoạt động can thiệp giảm tác hại về HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm.

Xây dựng và duy trì 188/230 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có mại dâm của giai đoạn 2011-2015; đến năm 2020 có 192/230 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn lành mạnh không có mại dâm.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet