Bắc Giang đầu tư gần 400 tỷ đồng giúp đồng bào dân tộc giảm nghèo

Nguyễn Nam

Hiện tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số của tỉnh vẫn còn cao, chiếm 34,34% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh và chiếm 30,36% trong 60.525 hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh.
Bà con dân tộc Tày với mùa vải bội thu. Hình: internet

Theo thống kê, tỉnh Bắc Giang có 40 xã, 99 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 23 xã khu vực II thuộc diện đầu tư của Chương trình 135. Trong những năm qua nhờ nỗ lực thực hiện các dự án, chính sách dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã khó khăn vùng dân tộc thiểu số của tỉnh giảm trung bình 3 đến 4%/năm.

Để thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, năm 2018, tỉnh Bắc Giang dự kiến đầu tư hơn 394 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, địa phương để thực hiện các dự án, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Để làm được điều này, tỉnh đặt ra những mục tiêu cụ thể như: phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4%/năm đối với các xã đặc biệt khó khăn, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 5%/năm đối với các thôn đặc biệt khó khăn ở địa phương.

Từ nay đến hết năm 2017 và năm 2018, tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Ðảng, chính sách của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh sẽ tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án trên địa bàn để nâng cao hiệu quả đầu tư các nguồn vốn, chống lãng phí thất thoát. Bên cạnh tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các chính sách dân tộc, tỉnh đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở các xã, thôn, bản trong vùng dân tộc; xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện của từng vùng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet