Bắc Giang: Hơn 400 tỷ xây dựng Nông thôn mới

Diệu Thùy

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh Bắc Giang cho biết, tổng nguồn vốn dự kiến huy động để đầu tư trực tiếp thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 429,87 tỷ đồng.

Cụ thể: Ngân sách Trung ương, tỉnh: 220,700 tỷ đồng; Ngân sách huyện, thành phố hỗ trợ gần 33,5 tỷ đồng; Ngân sách xã 85,3 tỷ đồng.

Huy động đóng góp từ người dân: 90,35 tỷ (chưa bao gồm hiến đất, ngày công lao động, phá dỡ tường rào quy đổi...)

Ảnh minh họa

Ngoài ra, tỉnh thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình dự án khác như Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, xây dựng trụ sở UBND xã, xây dựng phòng học trường Mầm non... để đầu tư các hạng mục công trình trên địa bàn các xã khoảng 220 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn tín dụng thương mại phục vụ nông nghiệp nông dân, nông thôn khoảng 5.815 tỷ đồng.

Tình hình nợ xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến 30/6/2017: Khoảng 134 tỷ đồng (giảm 13,2 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016), trong đó ngân sách xã chiếm chủ yếu.

Căn cứ nguồn vốn được phân bổ, các địa phương sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý để tập trung trả nợ xây dựng cơ bản đối với công trình đã hoàn thành và đầu tư xây dựng mới, cải tạo công trình để đạt tiêu chí nông thôn mới. Dự kiến tổng nguồn vốn để thực hiện các hạng mục công trình khoảng 368.170 triệu đồng, đầu tư xây dựng 152,2 km đường giao thông nông thôn, 19,3 km kênh mương nội đồng, xây mới, cải tạo 132 công trình văn hóa, 40 công trình thể thao, 7 trụ sở UBND xã, 75 điểm, bãi thu gom rác thải, 55 nghĩa trang nhân dân, 66 phòng học các cấp...

Nhiều mô hình có hiệu quả cao điển hình như: Đăng ký và triển khai 22 mô hình ứng dụng công nghệ cao tại 08 huyện, thành phố; huyện Lạng Giang mô hình rau hữu cơ tại xã Quang Thịnh, nuôi trồng nấm trong nhà lạnh tại xã Tiên Lục; huyện Việt Yên mô hình sản xuất rau thủy canh, tưới nhỏ giọt cho cây măng tây xanh...

Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu: Theo kế hoạch các địa phương thực hiện dồn điền, đổi thửa 3.500 ha, hiện nay các địa phương đã lựa chọn được thôn, xứ đồng, tổ chức tuyên truyền và thực hiện các bước theo quy định, đến nay các địa phương hoàn thành ngoài thực địa được 30ha; 6 tháng đầu năm các địa phương triển khai 55 cánh đồng mẫu (có 18 cánh đồng chuyển tiếp từ giai đoạn 2014-2016, 37 cánh đồng mẫu giai đoạn 2017-2018), các cánh đồng đảm bảo có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoặc cung cấp vật tư giữa doanh nghiệp và người dân.

Tỉnh Bắc Giang đã bố trí 5.200 triệu đồng nguồn vốn đầu tư phát triển để hỗ trợ 11 HTX nông nghiệp đầu tư xây dựng công trình với tổng kinh phí thực hiện khoảng 8.500 tỷ đồng và 200 triệu đồng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực Hợp tác xã nông nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh có 328 HTX nông nghiệp đang hoạt động (tăng 15 HTX so với cuối năm 2016), có 40% HTX hoạt động mức khá trở lên, 48% HTX hoạt động trung bình và 12% hoạt động cầm chừng.

Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tổng nguồn vốn để thực hiện đào tạo nghề cho 2.130 lao động nông thôn khoảng 7.800 triệu đồng, hiện nay đã lựa chọn được cơ sở đào tạo và đang trong quá trình tuyến sinh học viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh cũng thừa nhận, công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo một số huyện chưa thật sự tập trung, quyết liệt; sự phối hợp triển khai Chương trình của các phòng, ban trên địa bàn huyện chưa đồng bộ, thiếu gắn kết nhất là trong công tác phân bổ, sử dụng, thanh quyết toán nguồn vốn...

Tiến độ, kết quả và khối lượng thực hiện nhiều nội dung chậm so với kế hoạch như xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, rà soát điều chỉnh quy hoạch, đề án nông thôn mới, hình thức tổ chức sản xuất, tiến độ giải ngân, phê duyệt chủ trương đầu tư...

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chưa được phân bổ chi tiết, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện tại cơ sở; tiến độ thực hiện dồn điền, đổi thửa tại cơ sở thực hiện chậm; đối tượng trong thực hiện cánh đồng mẫu phần lớn vẫn là lúa

Việc phân bổ chi tiết nguồn vốn cho các hạng mục công trình thực hiện chậm; việc thực hiện cơ chế đặc thù còn gặp khó khăn; tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý năm 2017 đạt thấp; nợ xây dựng cơ bản trong nông thôn còn nhiều.

Bên cạnh đó, việc thực hiện rà soát thực trạng theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 còn chậm; kết quả thực hiện tiêu chí theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020 của các xã giảm, số xã dưới 8 tiêu chí tăng (tập trung ở huyện Sơn Động, Yên Thế, Lục Ngạn, Lục Nam), nhiều xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới không giữ vững được 19 tiêu chí, nếu không có sự tập trung thực hiện cuối năm khó giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 Một số chỉ tiêu mới bổ sung cần có thời gian, lộ trình để thực hiện như việc quy định có ít nhất một nữ lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã hoặc quy định thôn đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân thường trực, trung đội trưởng dân quân cơ động là đảng viên...

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet