Bắc Giang: Nhiều góp ý sát thực, cụ thể tại Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18

PV (Cổng TT- ĐT Bắc Giang)

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, các ý kiến tham luận đóng góp những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra. Chúng tôi xin giới thiệu một số ý kiến tiêu biểu:

 

 

Đồng chí Dương Quang Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh trình bày tham luận tại Đại hội

Đồng chí Dương Quang Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trình bày tham luận với chủ đề “Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh từ nay đến năm 2020”.

Tham luận đã nêu rõ một số giải pháp, đó là:

Lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thường xuyên quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về xây dựng khu vực phòng thủ.

Tập trung xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân, nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tiếp tục thực hiện các quan điểm, định hướng về phát triển KT-XH gắn củng cố QP-AN theo tinh thần Nghị quyết TW8 (khóa IX); Nghị quyết số 37-NQ/TW; Kết luận số 26-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng quốc lần thứ XI và quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2020 theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả và tính bền vững của nền kinh tế.

Làm tốt chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức; 100% tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh và các huyện, thành phố.

Đồng chí Trần Công Thắng – Bí thư Huyện ủy Sơn Động trình bày tham luận tại Đại hội

Đồng chí Trần Công Thắng – Bí thư Huyện ủy Sơn Động trình bày tham luận với nội dung Tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Sơn Động”.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững như chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra, huyện Sơn Động xác định tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp, đó là:

Làm tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị, trong đó nêu cao vai trò của cấp ủy, chú trọng sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Phải làm cho mỗi người nghèo, mỗi hộ gia đình nghèo nhận thức rõ: Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững là các công cụ hỗ trợ người nghèo về vốn, trình độ kỹ thuật canh tác, kết cấu hạ tầng giúp người dân có thể tiếp cận với khoa học, kỹ thuật, cây, con, giống mới,...; thay đổi tư duy cách làm ăn, từ đó có ý thức tự mình vươn lên thoát nghèo chứ không phải nhà nước bao cấp cho người nghèo.

Trong phát triển nông nghiệp - nông thôn: Chú trọng thát triển mô hình kinh tế trang trại, gia trại, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tạo chuyển biến cơ cấu kinh tế nông thôn và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong xây dựng kết cấu hạ tầng: Chú trọng đầu tư xây dựng xây dựng hệ thống các công trình thủy lợi; việc quy hoạch phải mang tính chiến lược lâu dài và gắn với khai thác được tiềm năng, lợi thế của địa phương. Gắn các chương trình dự án quốc gia giảm nghèo với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để phát triển đồng bộ.

Phát huy có hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn như: Chương trình 134, 135, Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, để phục vụ cho công tác giảm nghèo bền vững. Chú trọng đầu tư có trọng tâm, có địa chỉ với phương châm “lồng ghép - đồng bộ” các nguồn lực để tạo ra thu nhập mang tính bền vững.

Tạo sự chuyển biến mạnh về chất lượng giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ; thực hiện đồng bộ liên kết chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Phát huy những lợi thế về địa lý, cảnh quan thiên nhiên để phát triển Du lịch Văn hóa cộng đồng kết hợp du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch làng nghề,... tạo ra một thị trường mới thu hút khách du lịch, tạo việc làm và tăng thêm thu nhập cho người dân bản địa.

Tạo thêm việc làm mới thông qua các chương trình, dự án,... tăng cường tuyên truyền xuất khẩu lao động và đi lao động tại các khu công nghiệp trong nước; góp phần tăng nguồn thu nhập để xóa đói giảm nghèo.

Đồng chí Leo Thị Lịch - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trình bày tham luận tại Đại hội

Đồng chí Leo Thị Lịch - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trình bày tham luận với chủ đề “Giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”.

Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 – 2020, tham luận đề xuất một số giải pháp chủ yếu:

Hoạt động của các cấp Hội Nông dân cần bám sát vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chính quyền các cấp cần phải phối hợp triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp chính sách quan trọng hàng đầu là tổ chức sắp xếp lại sản xuất với sự tham gia nhiều hơn của doanh nghiệp đồng hành với nông dân.

Huy động các nguồn lực để giúp nông dân phát triển kinh tế theo hướng từ thoát nghèo chuyển sang no đủ và làm giàu. Khắc phục tình trạng manh mún trong sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh có khối lượng, chất lượng sản phẩm cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kiến thức cho người nông dân về kinh tế, về khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội, pháp luật, thị trường và hội nhập. Trong đó, trọng tâm là chuyển giao khoa học, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nông dân tại địa bàn dân cư về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về lao động và việc làm, về thị trường và giá cả, về văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật và kinh tế hội nhập...

Xây dựng Hội Nông dân vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động thực sự là "Trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới".

Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Kết luận số số 61- KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020”.

Đồng chí Lưu Xuân Vượng - Bí thư Huyện ủy Yên Thế  trình bày tham luận tại Đại hội

Đồng chí Lưu Xuân Vượng Bí thư Huyện ủy Yên Thế  trình bày tham luận “Một số bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông – lâm nghiệp hàng hóa, gắn với phát triển kinh tế trang trại, gia trại trên địa bàn huyện Yên Thế giai đoạn 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020”.

Tham luận đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu cho giai đoạn 2015-2020, đó là:

Tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung lại quy hoạch phát triển cho từng cây, con hàng hóa địa phương có thế mạnh, nhất là đối với sản phẩm gà đồi, rừng kinh tế và các loại cây ăn quả. Trên cơ sở đó, tiếp tục xây dựng, ban hành các chương trình, đề án trọng tâm, các cơ chế kích cầu để tập trung sự chỉ đạo và huy động các nguồn lực phục vụ cho việc đầu tư phát triển, theo hướng thiết thực, chất lượng và hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo tái cơ cấu lại các loại cây trồng, con vật nuôi hàng hóa và tái cấu trúc lại ngay trong từng loại cây, con hàng hóa địa phương có thế mạnh. Trong đó, đáng lưu ý là tái cơ cấu về quy mô, giống, quy trình sản xuất, các dịch vụ kỹ thuật phụ trợ và tái cấu trúc lại thị trường tiêu thụ. Theo đó, lấy thị trường Hà Nội, các thành phố lớn và các khu kinh tế trọng điểm phía Bắc là thị trường chủ lực.

Quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc thu hút các doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư trên địa bàn, nhất là đầu tư vào sản xuất con giống, thức ăn chăn nuôi; thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nhằm tạo khối khép kín, tăng cường mối liên kết 04 nhà trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Đồng thời, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hỗ trợ thành lập các HTX, tổ hợp tác, các mô hình kinh tế trang trại phát triển nhanh và bền vững.

Quan tâm lãnh chỉ đạo, làm tốt công tác dạy nghề cho lao động ở nông thôn, đổi mới phương thức hoạt động của đội ngũ cán bộ khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật. 

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tổ chức thực hiện chương trình. Trên cơ sở đó, gắn phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa với xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa huyện Yên Thế phát triển toàn diện, vững chắc trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Giang - Giám đốc Sở Xây dựng trình bày tham luận tại Đại hội

Đồng chí Phạm Giang - Giám đốc Sở Xây dựng trình bày tham luận với nội dung “Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao tỷ lệ dân số đô thị và phát triển đô thị bền vững tỉnh Bắc Giang”.

Theo đó, để nâng cao tỷ lệ dân số đô thị và phát triển đô thị bền vững trong nhiệm kỳ tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp, đó là:

Không ngừng đẩy mạnh vai trò công tác lập quy hoạch và nâng cao chất lượng quy hoạch. Công tác quy hoạch phải được ưu tiên đầu tư đi trước để định hướng và bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình xây dựng phát triển cũng như cải tạo chỉnh trang đô thị.

Cải tạo, nâng cấp các đô thị đã có và hình thành các đô thị mới. Phát triển đô thị phải theo quy hoạch, kế hoạch; cần xây dựng có lộ trình, có trọng tâm trọng điểm, ưu tiên phát triển đô thị có tính chất dẫn dắt đầu tầu ở những khu vực có điều kiện thuận lợi về giao thông, vùng tập trung phát triển các dịch vụ thương mại, dịch vụ đào tạo, chăm sóc sức khỏe, văn hóa - thể thao, vui chơi giải trí cùng với công nghiệp kỹ thuật cao, logistics như thành phố Bắc Giang, thị trấn Chũ, thị trấn Thắng…

Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho các đô thị như: trường học, bệnh viện, dịch vụ thương mại, thể thao, không gian vui chơi giải trí, giao thông, cấp nước và xử lý chất thải bảo vệ môi trường, nếp sống văn minh đô thị, đáp ứng được yêu cầu cuộc sống của người dân đô thị, nhằm phát triển đô thị bền vững. 

Tạo dựng nguồn lực phát triển đô thị từ chính nội lực của đô thị. Cùng với các nguồn hỗ trợ phát triển mà đô thị có được, cần đặc biệt chú trọng việc đổi mới cơ chế, chính sách phát triển đô thị trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý khai thác sử dụng công trình đô thị và thu hút đầu tư.

Đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới tư duy trong quản lý nhà nước về đô thị, đi đôi với việc nâng cao phẩm chất, năng lực và trình độ cán bộ quản lý đô thị các cấp.

Chú trọng phát huy vai trò và trách nhiệm làm chủ của cộng đồng, của người dân đô thị. Việc xây dựng và duy trì chất lượng đô thị phụ thuộc một phần quan trọng trong ý thức của người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Vượng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tham luận tại Đại hội

 

Tham luận của đồng chí Nguyễn Xuân Vượng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã nêu rõ thực trạng, nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp.

Theo đó, để tăng cường công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ tới cần thực hiện một số giải pháp chủ yếu:

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nêu gương của mỗi cấp ủy viên và cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh trong thực hiện xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên. Từng bước nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên và chủ doanh nghiệp về ý nghĩa, trách nhiệm trong hoạt động và trong công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong doanh nghiệp.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và đoàn thể vững mạnh. Cấp ủy cơ sở và chi bộ làm tốt viện phân công nhiệm vụ cho đảng viên; chú trọng rèn luyện đội ngũ đảng viên trong các doanh nghiệp, để mỗi đảng viên là một tấm gương cho quần chúng học tập, noi theo.

Các cấp ủy đảng phối hợp với người quản lý doanh nghiệp, tập trung lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định đến thành công của công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên mới.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan đến doanh nghiệp.

 

Đồng chí Phạm Mạnh Thường – Giám đốc Công an tỉnh trình bày tham luận tại Đại hội

Đồng chí Phạm Mạnh Thường – Giám đốc Công an tỉnh trình bày tham luận với nội dung “Chủ động giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH và đối ngoại của tỉnh”.

Để chủ động giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH và đối ngoại của tỉnh, đồng chí đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp, đó là:

Chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, chủ động nắm tình hình, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình, trọng tâm là âm mưu hoạt động của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, các thế lực thù địch và tổ chức phản động. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh, các mục tiêu chính trị, các công trình kinh tế trọng điểm, các hoạt động kinh tế đối ngoại, đầu tư phát triển.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc thực hiện các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý cư trú; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Làm tốt công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Tập trung cải cách hành chính trên các lĩnh vực nhất là cải cách thủ tục hành chính.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet