Bắc Giang: Nhiều hạn chế trong công tác xác minh, hỗ trợ nạn nhân buôn người

Minh Thư

Cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, số mới luân chuyển đến thiếu kỹ năng do chưa được tập huấn; kinh phí cho công tác tuyên truyền, dạy nghề, vốn sinh kế còn thấp…

Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bắc Giang, bên cạnh những ưu điểm như: Chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống mua bán người thông qua việc phổ biến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng chống mua bán người tại các địa bàn trọng điểm.

Duy trì được mạng lưới phối hợp thực hiện công tác phòng ngừa hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Các trường hợp nạn nhân trở về thông qua tiếp nhận đều được tiếp cận các dịch vụ tư vấn tâm lý, y tế tại cơ sở nơi tiếp nhận ban đầu.

Đã kết nối được với Tổ chức Phi chính phủ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán và người có nguy cơ cao có yếu tố nước ngoài.

Công tác Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Bắc Giang còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Một số chế độ hỗ trợ giữa nạn nhân và hộ nghèo còn trồng chéo; Các mức hỗ trợ hiện nay theo quy định so với mặt bằng trung còn thấp. Mặt khác đối tượng thụ hưởng còn bị bó hẹp; chưa có quy định hỗ trợ y tế cho nạn nhân ở tại cộng đồng.
Công tác xác minh, hỗ trợ nạn nhân ở một số địa phương còn chưa được kịp thời. Các cơ sở, dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân còn chưa đồng bộ; nạn nhân sau khi trở về còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, tìm kiếm việc làm; thiếu vốn sản xuất, kinh doanh, thiếu kỹ năng sống, sự kỳ thị của cộng đồng, bị ảnh hưởng về tâm lý.

Cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, số mới luân chuyển đến thiếu kỹ năng tiếp cận, tư vấn tâm lý, chuyển tuyến,… do chưa được tập huấn.

Đặc biệt, kinh phí cho công tác tuyên truyền, hỗ trợ khó khăn ban đầu, dạy nghề, vốn sinh kế,… còn thấp.

Nguyên nhân của vấn đề trên là do quy định hướng dẫn về chế độ hỗ trợ hiện nay chưa được điều chỉnh, bổ sung, phù hợp với tình hình thực tế; còn bó hẹp phạm vi nên nhiều nạn nhân trở về không nằm trong quy định được hưởng một số các dịch vụ.

Việc phối hợp, nắm bắt thông tin, tình hình nạn nhân bị mua bán ở một số địa phương còn thiếu chặt chẽ. Số nạn nhân được trao trả song phương hoặc tự trở đều không muốn thông tin của mình bị lộ ra ngoài; còn lo sợ, che dấu thân phận, dẫn đến thiếu hiểu biết về chính sách hỗ trợ. Do vậy công tác điều tra, xác minh, hỗ trợ nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Kinh phí dành cho công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân còn thấp; nhất là các huyện, thành phố. Các dự án do tổ chức phi Chính phủ tài trợ đến nay không còn triển khai, nên việc duy trì các chế độ hỗ trợ cho nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet