Bắc Giang: Phấn đấu thêm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2017

Diệu Thùy

Sở NN&PTNT Bắc Giang cho biết, mục tiêu cuối năm 2017, Thành phố Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, có thêm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch, nâng tổng số xã đạt chuẩn năm 2017 là 18 xã.

Phấn đấu mỗi xã hoàn thành thêm 0,7 tiêu chí/xã, nâng số tiêu chí toàn tỉnh đạt 13,8 tiêu chí/xã; giảm số xã đạt dưới 8 tiêu chí.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo 21 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng 6 tháng đầu năm không giữ vững được 19 tiêu chí xây dựng kế hoạch đến cuối năm hoàn thành các nội dung còn lại để giữ vững tiêu chí theo quy định.

Tỉnh cũng đặt ra mục tiêu, hoàn thành diện tích dồn điền, đổi thửa để hoàn thành theo kế hoạch năm 2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 9,9%; tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đạt 86,5% dân số; tỷ lệ làng văn hóa đạt 70%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92,8%...

Để thực hiện mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong thời gian tới là: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, gắn trách nhiệm với từng tổ chức, cá nhân nhất là người đứng đầu; tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”; duy trì hoạt động giao ban tháng, quy tại địa phương; tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở.

Thứ hai, tổ chức rà soát đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới một cách thực chất để chỉ đạo các xã thực hiện việc rà soát, điều chỉnh đồ án quy hoạch và đề án nông thôn mới phù hợp Bộ tiêu chí và điều kiện thực tế địa phương.

Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ năm 2017; thực hiện nghiêm việc giao cho cộng đồng thực hiện đối với công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản; tăng cường cán bộ có chuyên môn hướng dẫn, giúp đỡ các xã trong việc quản lý đầu tư và thanh, quyết toán các nguồn vốn.

Thứ tư, hoàn thành xây dựng 02 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tổ chức rút kinh nghiệm và nhân rộng; mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; kế hoạch dồn điền, đổi thửa tại địa phương; lựa chọn đối tượng cây trồng có hiệu quả kinh tế cao để thực hiện xây dựng cánh đồng mẫu; nâng cao hiệu quả hoạt động HTX, thực hiện thành lập mới HTX đối với các địa phương chưa có HTX, nhất là các xã được giao đạt chuẩn nông thôn mới; triển khai xây dựng Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn bàn tỉnh.

Thứ năm, huy động đủ nguồn lực theo kế hoạch để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; tập trung xử lý nợ xây dựng cơ bản trong nông thôn mới theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 30/10/2015.

Thứ sáu, các xã đã được công nhận nhưng không giữ vững được tiêu chí xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đến cuối năm hoàn thành các tiêu chí còn lại, thực hiện kiểm tra, đánh giá theo quy định; thực hiện thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới và thẩm tra thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Sở, ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới chủ động rà soát các văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí nông thôn mới của Trung ương, tỉnh để kịp thời ban hành đảm bảo phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Bắc Giang đề xuất Ban chỉ đạo Bổ sung quy định các xã đặc biệt khó khăn khi thực hiện Chương trình nông thôn mới cũng được hỗ trợ 100% từ ngân sách nhà nước cho các hạng mục công trình (giống như các xã thuộc các huyện nghèo trong Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững). Bổ sung nội dung hỗ trợ “Xây dựng khu, điểm thu gom rác thải” trong danh mục hạng mục được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

Rà soát, điều chỉnh một số nội dung quy định đạt các chỉ tiêu đảm bảo phù hợp với điều kiện mỗi địa phương như: Ít nhất một nữ lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã hoặc quy định thôn đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân thường trực, trung đội trưởng dân quân cơ động là đảng viên...

Hướng dẫn việc sử dụng, thanh quyết toán nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nhất là nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, kinh phí cho duy tu bảo dưỡng công trình. Tiếp tục cho các địa phương được thanh toán vốn dự án khởi công mới khi có quyết định phê duyệt dự án trước 31/8 của năm kế hoạch.

Đồng thời, Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phân bổ nguồn kinh phí khen thưởng đợt 2 của phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015” (tỉnh Bắc Giang được thưởng 6.000 triệu đồng), để tỉnh tập trung xử lý nợ xây dựng cơ bản tại các huyện, xã.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet