Bắc Giang tuyền truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Nguyễn Duyên

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thông qua Nghị quyết đại hội. Để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền là một nhiệm vụ đang được đặt lên hàng đầu.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội và sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang:

" Nhiệm kỳ này, Tỉnh ủy Bắc Giang không tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết mà giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn cụ thể tới từng cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát Nghị quyết và tình hình thực tế của ngành, địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền.
Nét mới so với những lần trước đây, lần này việc tuyên truyền linh hoạt, đề cao sự tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của cấp ủy, tổ chức Đảng. Mục đích tạo ra sự đa dạng, phong phú, giúp người dân, cán bộ, đảng viên tiếp cận Nghị quyết một cách sinh động nhất."

giáo Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTGTU ngày 30/10/2015 về Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và triển khai đến các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh, cơ quan báo chí, các sở, ban, ngành liên quan với mục đích là nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã thông qua. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, cổ vũ, động viên các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động, học tập, công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Một góc Thành phố Bắc Giang

Để sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang vào cuộc sống, trước hết các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị cần bám sát nội dung Nghị quyết xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo sát với đặc điểm, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang và tình hình địa phương, đơn vị có kế hoạch, biện pháp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức và cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

15 chỉ tiêu phát triển KT-XH Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra:

1) Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) bình quân hàng năm đạt từ 10 - 11%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp – xây dựng đạt 42-43%; Dịch vụ đạt 38-39%; Nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 18-20%.

(2) GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.000 - 3.200 USD.

(3) Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt trên 5.200 tỷ đồng.

(4) Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 230 nghìn tỷ đồng.

(5) Giá trị sản xuất trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt khoảng 110-120 triệu đồng.

(6) Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế 100%. Số giường bệnh/vạn dân (không tính trạm y tế cấp xã) trên 25 giường. Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số.

(7) Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân 4%/năm.

(8) Tạo việc làm tăng thêm bình quân mỗi năm 29.000 - 30.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%.

(9) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên 90%.

(10) Tỷ lệ gia đình, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn gia đình, cơ quan văn hóa là 85%. Tỷ lệ làng, bản, khu phố đạt danh hiệu làng, bản, khu phố văn hóa là 65%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 35-40%.

(11) Khách du lịch đến tỉnh năm 2020 đạt trên 1 triệu lượt người.

(12) Tỷ lệ dân số đô thị từ 22-23%.

(13) Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch đạt trên 90%. Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt trên 95%.

(14) Tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 35 - 40%.

(15) Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 84%./.

  

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet