Bắc Kạn phấn đấu 100 % cơ sở giáo dục, y tế không hút thuốc

Khánh Chi

Nhằm mục đích tăng cường việc thực thi nghiêm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc tại tỉnh Bắc Kạn. Tỉnh đã ban hành kế hoạch PCTHTL trên tỉnh nhà.

Mục tiêu cụ thể 

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn. 100% lãnh đạo tỉnh, huyện, thành phố và các sở, ban, ngành hiểu biết về quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. 75% người dân trong cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá và các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Ngoài ra, Bắc Kạn đưa ra mục tiêu xây dựng môi trường không khói thuốc và giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá. Kiện toàn Ban chỉ đạo về phòng, chống tác hại của thuốc lá các cấp. Ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Ít nhất 60% cơ quan nhà nước của tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà. Ít nhất 30% nhân viên y tế trường học, trạm y tế được tập huấn về xây dựng môi trường không thuốc lá. 100% trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; duy trì 20 mô hình điểm trường học “Không khói thuốc lá”.

Trường Cao đẳng cộng đồng, Trường Trung cấp nghề dân tộc Nội trú thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà, cấm hút thuốc lá trong nhà và trong phạm vi khuôn viên nhà trường. 100% đơn vị y tế thực hiện quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị và trong đó 80% đơn vị này thực thi nghiêm môi trường không khói thuốc.

50% doanh nghiệp vận tải hành khách thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách. Tổ chức ít nhất 01 sự kiện thể thao với chủ đề thể thao không khói thuốc.

Tiếp tục duy trì, củng cố mô hình bệnh viện, trường học, nhà hàng “Không khói thuốc lá” tại 41 cơ sở y tế, trường học, nhà hàng đã thực hiện năm 2015.

Đẩy mạnh tuyên truyền 

Để thực hiện mục tiêu trên, Bắc Kạn đã cường năng lực cho các cán bộ phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, cán bộ thanh tra, công an về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

Ít nhất 150 Thanh tra y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, huyện, Công an xã, phường, thị trấn, Công an viên được tập huấn về Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tổ chức 4 đợt thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại 20% sở, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, 50% Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và 20% đơn vị trực thuộc, 50% các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, 5% trường học các cấp, 5 nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành, tác hại của hành vi hút thuốc lá, lợi ích của xây dựng môi trường không thuốc lá

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn, đài truyền thanh ba cấp về pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, tác hại của hành vi hút thuốc lá tới sức khỏe, kinh tế, xã hội.
Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực như: Tuyên truyền lưu động, nói chuyện chuyên đề, hội nghị, hội thảo, hội thi, tọa đàm, qua tranh, ảnh, pano, áp phích, các sự kiện văn hóa, thể thao …

Sản xuất, cấp phát tài liệu truyền thông cho các đơn vị.

Xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đặc biệt tại các trường học và cơ sở y tế trên địa bàn

Tập huấn cho các cán bộ phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, cán bộ thanh tra, công an về tác hại thuốc lá, cách từ bỏ thuốc lá và các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá các sở, ngành, đoàn thể, cán bộ y tế, giáo viên.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet