Bắc Kạn triển khai Đề án thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

Minh Thư

Ngày 1/11, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016 – 2020.

Kế hoạch nhằm xây dựng lộ trình và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án; xác định rõ vai trò, trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể nhằm phát huy tối đa các nguồn lực hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Theo đó, mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2 - 2,5%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân từ 3,5 - 4%/năm.

Bắc Kạn triển khai Đề án thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 - ảnh 1

Cụ thể, chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo Kế hoạch giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016 - 2020 là 630 tỷ đồng, chính sách dạy nghề 175 tỷ đồng.

Chính sách giải quyết việc làm cho người lao động là 261,4 tỷ đồng (ngân sách trung ương 254 tỷ đồng; ngân sách địa phương 7,4 tỷ đồng).

Hỗ trợ về y tế với kinh phí thực hiện là 1.185 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo 75 tỷ đồng, hỗ trợ đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ y tế xã nghèo 10 tỷ đồng, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho mạng lưới y tế huyện và xã 400 tỷ đồng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống dịch, tiêm chủng mở rộng và cung cấp phương tiện kế hoạch hóa gia đình 100 tỷ đồng, mua thẻ bảo hiểm y tế khoảng 900 tỷ đồng.

Hỗ trợ về giáo dục - đào tạo với tổng nhu cầu kinh phí thực hiện 544,78 tỷ đồng (trong đó, ngân sách trung ương thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục và đào tạo là 543,28 tỷ đồng; kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ tiếp cận giáo dục đối với “Hộ nghèo có người từ 15 đến 30 tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở; hộ nghèo có trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường” là 1,5 tỷ đồng).

Hỗ trợ về nhà ở: Huy động nguồn lực hỗ trợ các hộ nghèo để đảm bảo chất lượng và diện tích nhà ở theo mục tiêu đề ra. Phấn đấu trong giai đoạn 2016 – 2020, có 5.525 hộ nghèo đảm bảo chất lượng về nhà ở, có 4.168 hộ nghèo đảm bảo diện tích nhà ở.         

Kinh phí thực hiện 92,48 tỷ đồng, bao gồm: Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg là 32,2 tỷ đồng; Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg là 60,28 tỷ đồng (vốn tín dụng ưu đãi 37,675 tỷ đồng, vốn tự có của hộ gia đình và dòng họ giúp đỡ 12,334 tỷ đồng, huy động từ các nguồn khác 10,271 tỷ đồng).

Nước sinh hoạt và vệ sinh với kinh phí thực hiện 15 tỷ đồng (hỗ trợ khoảng 1 triệu đồng/hộ). Tiếp cận dịch vụ thông tin phấn đấu trong giai đoạn 2016 – 2020, có 628 hộ nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông, có 5.328 hộ nghèo có tài sản tiếp cận thông tin. Kinh phí thực hiện: 4,8 tỷ đồng…..

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet