Bắc Ninh ban hành chương trình hành động thực hiện NQĐH Đảng XII

PV

Những điểm mới của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX của tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 01/7/2016, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành văn bản số 15-CTr –TU về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trước đó, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế  xã hội được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu đối với nội dung kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. 
Viện đã ứng dụng mô hình quản lý theo kết quả để đề xuất những chương trình cụ thể. Đây là hướng tiếp cận mới nhằm xây dựng khung chương trình đồng bộ và tạo thuận lợi trong quá trình theo dõi, đánh giá.
Chương trình hành động đã đề cập tới 17 chương trình phát triển kinh tế bao gồm 5 ngành và lĩnh vực cụ thể bao gồm: Công nghiệp; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Dịch vụ; Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển đô thị; Tài chính, ngân sách, tiền tệ và tín dụng.
Về phát triển văn hóa – xã hội bao gồm 17 chương trình cụ thể thuộc các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao; Thông tin, truyền thông, phát thanh truyền hình; Phát triển nguồn nhân lực, lao động việc làm và an sinh xã hội.
Ngoài ra, lĩnh vực khoa học, công nghệ, quản lý tài nguyên, môi trường bao gồm 7 chương trình; Xây dựng chính quyền vững mạnh  và an ninh quốc phòng có 6 chương trình.
Cụ thể hơn, trong phát triển công nghiệp, tập trung vào: Phát triển công nghiệp công nghệ cao; Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của  làng nghề, doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phát triển khu công nghiệp gắn với đô thị theo hướng hiện đại. Đối với nông nghiệp và phát triển nông thôn bao gồm các chương trình: Phát triển nông nghiệp nông nghệ cao; Tái cơ cấu và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; Củng cố, phát triển hệ thống hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới.
Về dịch vụ, trọng tâm chính sách tập trung vào nâng cao hiệu quả xuất khẩu, nhập khẩu theo hướng bền vững; Phát triển hệ thống thương mại tiện ích, dịch vụ có giá trị gia tăng thúc đẩy đô thị hóa; phát triển thị trường khu vực nông thôn; Phát triển dịch vụ khu công nghiệp; Phát triển du lịch. Nhiều chương trình theo hướng đổi mới như: Phát triển tài sản trí tuệ; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công trên cơ sở đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và công dân.
Điểm nổi bật là chương trình nghiên cứu về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương về các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội, các yếu tố nền tảng (hạ tầng kỹ thuật, cấu trúc ngành thích ứng với kinh tế đô thị, xã hội học đô thị, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của đô thị và con người,…) gắn với xu hướng phát triển đô thị hiện đại, bền vững; Phát triển và quản lý đô thị theo các chỉ tiêu đầu ra và kết quả, lộ trình bước đi, các nhiệm vụ trong từng giai đoạn để xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ 21.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet