Bắc Ninh: nghiêm túc trong học tập và triển khai thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng

Thảo Nguyên

Các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Xác định việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ.

Từ tháng 5/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh  ban hành Kế hoạch số 13-KH/TU chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết; Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết ở Đảng bộ, đơn vị được giao phụ trách; Đồng thời ra Quyết định Thành lập các tổ công tác theo dõi việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết XII; Chỉ đạo các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và gắn với trách nhiệm của Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đến nay 100% các chi, Đảng bộ trong toàn tỉnh đã triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, lãnh đạo đoàn thể, các trưởng thôn, khu phố, chủ nhiệm HTX dịch vụ chưa là đảng viên. Một số đảng bộ, chi bộ cơ quan mở rộng đối tượng học tập đến toàn bộ cán bộ công chức, viên chức chưa là đảng viên, hội viên, đoàn viên. Riêng cấp tỉnh, hội nghị dành cho cán bộ chủ chốt hoàn thành ngay đầu tháng 6; Hội nghị của Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo, Hội Liên hiệp Khoa học - Kỹ thuật, MTTQ tỉnh hoàn thành trong đầu tháng 7.

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Tổ báo cáo viên của tỉnh truyền đạt Nghị quyết XII. Các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phân công báo cáo viên gồm những đồng chí có kinh nghiệm, kỹ năng truyền đạt, có khả năng liên hệ thực tiễn, tạo sự thu hút, thuyết phục trong quá trình truyền đạt Nghị quyết XII tại các chi, Đảng bộ cơ sở. Điểm mới tại các hội nghị quán triệt Nghị quyết XII lần này là ngay sau khi học tập, cán bộ, đảng viên đã viết bài thu hoạch. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch đạt 94,8% đối với cấp tỉnh và cấp huyện; 92,7% đối với cấp cơ sở. Qua thống kê, đến ngày 30-9, 100% các chi, đảng bộ xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Trên 90% cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động. Các chi, đảng bộ trong toàn tỉnh đang tiến hành tự kiểm điểm, rà soát việc triển khai học tập, cụ thể hóa Nghị quyết bằng những nội dung, chương trình... nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Trong quá trình tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết XII của Đảng vẫn còn một số hạn chế nhất định do chất lượng một số báo cáo viên cơ sở chưa cao; Một số đơn vị chưa đảm bảo thời gian học tập, quán triệt, nghiên cứu Nghị quyết; Số ít cán bộ, đảng viên ngại viết bài thu hoạch; Một số đảng bộ chưa tập hợp đầy đủ kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tạo phong trào thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Mặt khác, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng tuyên truyền các giải pháp thực hiện Nghị quyết; xây dựng và nhân rộng các mô hình, tìm khâu đột phá tạo hướng chuyển biến rõ nét trong toàn tỉnh.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet