Bắc Ninh: Nhiều ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 12

PV

Đã có rất nhiều ý kiến tâm huyết của các cấp, ngành, địa phương đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Quan tâm phát triển khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Bí thư Huyện ủy Quế Võ:

Tại dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng, nội dung về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:

Tại trang 3, dòng 7 đến dòng 9 dự thảo nêu: “…từng bước phát triển công nghệ sinh học, công nghiệp môi trường và công nghiệp văn hóa”, đề nghị thay cụm từ “từng bước” bằng cụm từ “ưu tiên”. Vì lĩnh vực này, chúng ta chậm phát triển so với các nước trong khu vực và quốc tế; nên chúng ta phải tập trung ưu tiên.

Để cơ cấu lại nền nông nghiệp, đề nghị Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến phát triển khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về cơ hội và thách thức khi hội nhập khu vực, hội nhập quốc tế về lĩnh vực nông nghiệp để chủ động thích ứng.

Về phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ: Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, lấy khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực chủ yếu; Đảng, Nhà nước cần có cơ chế quan tâm, đãi ngộ các nhà khoa học tốt hơn; có cơ chế tài chính phù hợp cho nghiên cứu khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển.

Cần có giải pháp cụ thể hơn để đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

 

Đồng chí Nguyễn Phương Mai, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: Đề nghị cần có giải pháp cụ thể hơn nữa theo hướng giảm tải chương trình giáo dục, đào tạo và cung cấp những kiến thức phổ thông cơ bản nhất, chú trọng “học đi đôi với hành” và hình thành nhân cách cho học sinh. Phương hướng đổi mới và phát triển giáo dục, đào tạo phải có định hướng tiếp cận với giáo dục, đào tạo của các nước phát triển trong khu vực và thế giới.

Về mục tiêu phát triển văn hóa, xây dựng con người: Cần bổ sung thành tố về xây dựng nền văn hóa với nội dung: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng: Dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: Đề nghị báo cáo cần phân tích, đánh giá sâu hơn về vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, tổ chức, báo cáo cần nhấn mạnh hơn về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; có chính sách đãi ngộ hợp lý đối với các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành; quan tâm hơn và có chế độ đãi ngộ thích hợp đối với cán bộ thôn, bản; vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế

Đồng chí Vũ Bá Tốn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy:

Nhiệm kỳ tới Đảng và Nhà nước cần tập trung thực hiện hiệu quả việc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó nhấn mạnh việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, tạo động lực lớn cho sự phát triển kinh tế đất nước trước mắt và lâu dài. Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế phải tạo được nền tảng vững chắc trong một nền sản xuất lớn với năng suất, chất lượng, hiệu quả và độ bền vững cao. Muốn vậy, cần phải được nêu rõ trong hoạch định chủ trương, đường lối và trong chỉ đạo thực tiễn phải có tư duy mới, bắt kịp với sự phát triển của nền kinh tế hiện nay là nền kinh tế tri thức gắn với nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ khoa học-công nghệ và quản lý tiên tiến. Bổ sung thêm: Chuyển từ mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào khai thác và xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên sang mô hình tăng trưởng dựa vào tri thức, sự sáng tạo của nguồn nhân lực chất lượng cao và trình độ khoa học công nghệ tiên tiến.

Đề nghị bổ sung: “Phải có các giải pháp mạnh có tính đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…” vì các nhiệm kỳ trước chúng ta cũng đều nói tăng cường xây dựng Đảng nhưng trong cả một thời gian dài sự chuyển biến còn chậm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet