Bãi bỏ toàn bộ Thông tư hướng dẫn về phòng, chống rửa tiền

Hải Quỳnh

Từ ngày 7/7/2015, toàn bộ Thông tư 148/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và các trò chơi trúng thưởng sẽ được bãi bỏ.

Đây là quyết đinh của Bộ trưởng Bộ Tài chính, nguyên nhân được cho là do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể, bãi bỏ toàn bộ Thông tư 148/2010/TT-BTC ngày 24/9/2010 hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng.

Thông tư 148 có hiệu lực thi hành từ 2010 đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra hành lang pháp lý hướng dẫn các công ty quản lý quỹ thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền. Thông tư 148 đã quy định nhiều nội dung cụ thể về các biện pháp phòng, chống rửa tiền như quy định về nhận biết khách hàng, rà soát thông tin về khách hàng và giao dịch, các giao dịch lớn và giao dịch đáng ngờ, quy trình xử lý khi phát hiện giao dịch đáng ngờ…

 Tuy nhiên, vào năm 2012, Luật Phòng, chống rửa tiền ra đời. Cùng với đó là Nghị định số 116/2013/NĐ- CP được ban hành vào năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Tiếp đó là Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn một số quy định về phòng, chống rửa tiền có hiệu lực từ tháng 2/2014. Nghị định 116 và Thông tư 35 đã được bổ sung thêm một số quy định mới về công tác phòng, chống rửa tiền.

Bộ Tài chính cho biết, sau khi Thông tư 148 bị bãi bỏ, các quy định tại văn bản này sẽ được chuyển sang áp dụng theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13; Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12; Luật Kế toán số 03/2003/QH11 và các văn bản hướng dẫn.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet