Nếu giải được bài toán này, bạn có thể tự hào vì mình là người thông minh!

Gợi ý: 25125

1*1=1 và 1*1=1 => 11 = 11

2*2=4 và 4*2=8 => 22 = 48

3*3=9 và 9*3=27 => 33 = 927

Như vậy:

5*5=25 và 25*5=125 => 55 = 25125

PV (Sưu tầm)