Bạn hãy thử tài trí tưởng tượng của mình nhé!

Gợi ý: Vị trí C

PV (Sưu tầm)