Bạn hãy thử tài với bài toán này nhé.

Hãy thử tài của bạn, tìm ra quy luật để điền số thích hợp vào dấu ?

Gợi ý: Số 5