Với sự bố trí rối mắt, nhiều người đã trả lời sai câu hỏi này. Còn bạn?

Câu hỏi như sau:

Hãy cho chúng tôi biết đáp án của bạn!