Mời bạn thử tài với bài toán ghép hình sau:

Mảnh nào còn thiếu trong các mảnh A, B, C, D, E?