Bây giờ là 5 giờ sáng, vậy sau 100 giờ nữa sẽ là mấy giờ?

Bây giờ là 5 giờ sáng, vậy sau 100 giờ nữa sẽ là mấy giờ?

A. 9 giờ sáng

B. 9 giờ tối

C. 3 giờ sáng

D. 3 giờ tối

Gợi ý: 9h sáng