Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XVIII họp Hội nghị lần 2

Thái Hòa (Báo điện tử Chính phủ)

Ngày 02/12, tại Bắc Giang, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã được tổ chức.

Hội nghị đã thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, thống nhất ra Nghị quyết về mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2016.

Đồng chí Bùi Văn Hải - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị đã thông qua báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2015, Tỉnh ủy Bắc Giang tập trung lãnh đạo toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế-xã hội của địa phương tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội của tỉnh đạt cao hơn năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp( IIP) tăng 13,5%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 6,3%; 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 1 xã so với năm 2014; số tiêu chí nông thôn mới đạt bình quân gần 13 tiêu chí/xã. Thu ngân sách, hoạt động của hệ thống ngân hàng, đầu tư phát triển có nhiều khởi sắc. Năm 2015, tỉnh Bắc Giang đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi cấp độ 2. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân;công tác văn hóa, thể thao phát triển phong phú , đa dạng.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thống nhất ra Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016, với mục tiêu: Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh gắn với tái cơ cấu kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước. Tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Một số chỉ tiêu chủ yếu như: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10%; GRDP bình quân đầu người đạt 1.750 USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 3.600 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 2%, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới khoảng 21 – 22%; giải quyết việc làm mới cho 28.600 lao động…

Để đạt được các mục tiêu trên, Nghị quyết cũng đề ra các giải pháp cụ thể, như: Tập trung xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, đề án để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII; Triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh; Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thể chế, thủ tục hành chính và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức;  MTTQ và các đoàn thể tích cực động viên các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tăng cường đoàn kết, tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 ...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet