Ban QLD A 6 học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XII

PV

Ngày 31/5/2016, Đảng ủy Ban Quản lý dự án 6, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ; Vũ Đức Thịnh, Phó Bí thư Đảng ủy Ban QLDA 6; Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Ban và toàn thể cán bộ, đảng viên, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên Ban QLDA 6.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà, Hàm Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Đức Hà cho biết, Đại hội XII của Đảng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
Đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, cơ cấu lại ngân sách Nhà nước.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet