Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc: Hội nghị học tập quán triệt NQ Đại hội XII của Đảng

PV

Văn kiện Đại hội XII có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Ngày 12/8/2016, Đảng bộ Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Lê Thị Điều – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tới dự và trực tiếp phổ biến các nội dung của Nghị quyết. Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 09/5/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 03/6/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan.
Đồng chí Lê Thị Điều đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII); Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020).
Văn kiện Đại hội XII có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống; Điển hình là thể hiện qua 5 thành tố của chủ đề Đại hội XII gồm: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới; Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; Phấn đầu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Ngay sau Hội nghị, BCH Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao. Tất cả đảng viên, công chức viên chức tham gia học tập, quán triệt đều phải viết thu hoạch cá nhân, tập trung   làm rõ nhận thức của mình về những vấn đề cơ bản, những điểm mới trong Nghị quyết, liên hệ với thực tiễn công tác và đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong thời gian tới.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet