Ban Quản lý dự án Đường sắt: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XII

Mạnh Hùng

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, phải được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả.

Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đường sắt vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, nhân viên của Ban.

Đồng chí Lê Kim Thành, Bí thư Đảng ủy Ban quản lý dự án Đường sắt khẳng định, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, phải được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả; Bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

Hội nghị đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị, 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, kết quả đạt được của ngành giao thông vận tải trong 5 năm qua, nhiệm vụ của ngành giao thông vận tải và Ban quản lý dự án Đường sắt trong những năm tới. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ Ban quản lý dự án Đường sắt đã xây dựng Chương trình hành động tập trung vào lãnh đạo các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động trong toàn Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị được Bộ Giao thông vận tải tin tưởng giao phó, đặc biệt là phải quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông, phấn đấu cuối năm 2016 phải cơ bản hoàn thành công tác xây lắp hạ tầng đường sắt và đưa vào khai thác thương mại năm 2017.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet