Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự

PV

Ngày 1-7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (vòng 1).

Dự Hội nghị có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại diện Tiểu ban nhân sự Đại hội XII của Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan; lãnh đạo các vụ, đơn vị; chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính của Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phổ biến, quán triệt phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII để các đại biểu nắm vững yêu cầu, tiêu chuẩn, phương pháp giới thiệu. 

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có tầm nhìn chiến lược; có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới; có cơ cấu, số lượng hợp lý đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa và phát triển. 

 

    Đ/c Tô Huy Rứa và các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự      Nguồn: xaydungdang.org.

Về tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII: Có bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, sự trung thành với Đảng, với dân tộc và nhân dân; phẩm chất đạo đức cách mạng; có kiến thức, trí tuệ, năng lực, hiệu quả công tác. 

 

Trong đó, Ủy viên Trung ương Đảng phải là những đồng chí tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, nhấn mạnh hơn các tiêu chuẩn về sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sự trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc; về tầm trí tuệ, tư duy chiến lược, khả năng nắm bắt, đề xuất, giải quyết những vấn đề mới; về đạo đức cách mạng, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; gắn bó mật thiết với nhân dân; nói đi đôi với làm, quyết liệt trong hành động, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực, lợi ích nhóm; có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, gương mẫu chấp hành sự phân công và nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; có ý thức trách nhiệm và khả năng tham gia thảo luận, đóng góp vào các quyết định chung của Ban Chấp hành Trung ương.

Hội nghị quán triệt: Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII những người có một trong các khuyết điểm: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán; không công bằng, công minh trong đánh giá, sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình; chịu trách nhiệm chính về nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn; bảo thủ trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức; kê khai tài sản không trung thực, bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính; hoặc có vấn đề chưa rõ về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay.

Việc giới thiệu nhân sự, nói chung phải trên cơ sở quy hoạch của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Do vậy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ, phát huy tinh thần trách nhiệm để giới thiệu các đồng chí đủ tiêu chuẩn bầu vào Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đại biểu đã trao làm rõ nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành bỏ phiếu và tiến hành bỏ phiếu theo đúng quy trình, quy định của Trung ương về công tác nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Hướng dẫn 04 ngày 1-6-2015 của Tiểu ban nhân sự Đại hội XII của Đảng.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet