Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên “hiến kế” triển khai NQ XII

N. Huyền

Thông qua hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên đã giúp nâng cao nhận thức, nắm vững hơn những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội cũng như vai trò của công tác Tuyên giáo trong triển khai học tập Nghị quyết
Tỉnh ủy Điện Biên quán triệt Nghị Quyết XII cho đội ngũ Đảng viên chủ chốt

Bà Đào Thị Minh, Phòng VH-VN, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên chia sẻ, là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy trong việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thông qua hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giúp nâng cao nhận thức, nắm vững hơn những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội cũng như vai trò của công tác Tuyên giáo trong triển khai học tập Nghị quyết.

Trong đó coi trọng việc: “Đổi mới nâng cao công tác quán triệt và học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng” là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Bởi đây là một khâu quan trọng đế chuyển tải hiệu quả nội dung cốt lõi của các chỉ thị, nghị quyết đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tâng lóp nhân dân; giúp cho cán bộ, đảng viên hiêu sâu kỹ, thâu đáo nội dung các chỉ thị, nghị quyết, từ đó thực hiện và vận dụng sáng tạo nội dung các chỉ thị, nghị quyêt vào tình hình thực tê ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, thúc đây quá trình đưa Nghị quyết vào hiện thực cuộc sống.

Đề xuất kiến nghị những giải pháp trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo để nâng cao hiệu quả công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, theo bà Minh, cần thực hiện tốt những giải pháp sau.

Thứ nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy Đảng, đề cao vai trò của người đứng đầu, cụ thể là Thủ trưởng cơ quan và Bí thư cấp ủy trong tổ chức nghiên cứu quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các chuyên đề hàng năm vê học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hô Chí Minh. Phải coi việc tổ chức học tập chỉ thị, nghị quyết XII của Đảng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu để lãnh đạo tổ chức triển khai nội dung cốt lõi và cái mới của Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, làm cơ sở cho người học suy nghĩ, liên hệ trách nhiệm cá nhân, tập thể về lĩnh vực mà nghị quyết đề cập.

Hai là, nâng cao vai trò của các tổ chức Đảng trong việc tổ chức học tập quán triệt, chỉ thị, nghị quyết, từ việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức các lóp học, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát việc học tập nghị quyết của Đảng, kịp thời biểu dương tổ chức đảng và những cán bộ, đảng viên, quần chúng có tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc. Nhắc nhở, phê bình các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng thiếu ý thức trong học tập nghị quyết.

Cũng theo bà Minh thì vấn đề thứ ba là, nâng cao ý thức tự giác học tập Nghị quyết của cán bộ, đảng viên, gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, phải xem đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao trình độ nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng. Giúp cán bộ, đảng viên phát huy và giữ vững vai trò tiên phong gương mẫu trước quần chúng, là hạt nhân thúc đẩy phong trào quần chúng học tập và thực hiện nghị quyết của Đảng.

Thứ 4 là các cấp ủy cần quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên. Đối với các lóp dành cho cán bộ chủ chốt của cấp ủy đảng ủy khối, tùy điều kiện, có thể mời các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, có kiến thức sâu sắc về lĩnh vực chỉ thị nghị quyết đề cập truyền đạt để người học lĩnh hội được những thông tin sâu sắc trong tinh thần Nghị quyết. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và cấp ủy cơ sở cần có kế hoạch bồi dưỡng về kỹ năng, phương pháp truyền đạt, tạo điều kiện cho báo cáo viên cập nhật thông tin mới nhất có liên quan đến nội dung nghị quyết ở địa phương, đơn vị để báo cáo viên bổ sung vào bài giảng.

Bà Minh cũng thẳng thắn nêu ra nhiệm vụ thứ năm là, sau các đợt học nghị quyết XII của Đảng và những nghị quyết mang tính chiến lược, cần bố trí thời gian để cán bộ đảng viên thảo luận, viết thu hoạch về những kiến thức đã lĩnh hội sau việc học tập nghị quyết, yêu cầu viết thu hoạch phải thực tế, có hiệu quả tránh viết thu hoạch cho xong. Đối với những chỉ thị, nghị quyết mang tính chuyên sâu, như nghị quyết về giáo dục - đào tạo, về văn hóa, vê khoa học công nghệ..., ngoài việc triên khai học tập như thông lệ, các câp ủy (cấp trên cơ sở trở lên) cần tổ chức các lóp học chuyên sâu cho cán bộ đang công tác ở các ngành, lĩnh vực liên quan.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet