Báo chí không chạy theo lợi nhuận thuần túy

Bình Minh

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định: "...báo chí tăng cường huy động nguồn lực phát triển nhưng phải bảo đảm đúng tôn chỉ mục đích, không chạy theo lợi nhuận thuần tuý, không để nhóm lợi ích chi phối báo chí”.

Sáng nay, 30/12/2015, tại Hà Nội Tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ 2016 vừa được tổ chức. Hội nghị đã đưa ra bức tranh toàn cảnh về hoạt động báo chí. 

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định: “Trong năm 2016, Nhà nước cần có cơ chế tài chính, đào tạo đội ngũ để tạo điều kiện cần thiết cho báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, đồng thời khuyến khích các cơ quan báo chí tăng cường huy động nguồn lực phát triển nhưng phải bảo đảm đúng tôn chỉ mục đích, không chạy theo lợi nhuận thuần tuý, không để nhóm lợi ích chi phối báo chí”.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trình bày báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2015, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016. 

Hướng tới năm 2016, để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam đã xác định rõ 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai.


Thứ nhất, báo chí cần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm như đã nêu ở trên, tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với tuyên truyền Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thứ hai, báo chí tuyên truyền về thắng lợi của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tiến tới bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và trong toàn xã hội; tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thứ ba, báo chí tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có kết quả các Nghị quyết của Quốc hội; chính sách, pháp luật và các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Tập trung phản ánh một số nhiệm vụ cấp bách mà Đảng, Nhà nước đang chỉ đạo trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp để ổn định và phát triển kinh tế, đẩy mạnh tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tích cực đấu tranh chống tham nhũng.

Thứ tư, tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, vu khống, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch. Chủ động, tích cực đấu tranh, phê phán mạnh mẽ tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; góp phần tích cực ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống.        

 

Hiện cả nước có trên 18.000 nhà báo được cấp thẻ (tăng 1.500 người so với năm 2011) và khoảng trên 5.000 phóng viên đang làm việc tại cơ quan báo chí, nhưng chưa đủ điều kiện cấp thẻ nhà báo. Số người làm việc trong lĩnh vực báo chí khoảng trên 35 nghìn người (tăng trên 3 nghìn người so với năm 2011). Phần lớn số người làm việc trong lĩnh vực báo chí đều có trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Năm 2011, tỷ lệ nhân lực có trình độ đại học là 88% và trên đại học là 5%. Đến năm 2015, tỷ lệ nhân lực có trình độ đại học là khoảng 94% và trên đại học là 5,5%. Số liệu trên cho thấy chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực báo chí đang có những chuyển biến tích cực.


Thứ năm, triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; đề xuất, kiến nghị kịp thời các biện pháp, giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
 
Thứ sáu, hoàn thiện dự thảo Luật Báo chí để Quốc hội thông qua; đồng thời có kế hoạch xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật, phổ biến nội dung của Luật Báo chí khi được Quốc hội thông qua.

Thứ bảy, thực hiện nghiêm những chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các vấn đề phức tạp, nhạy cảm theo Quy định 157 của Ban Bí thư (khóa X). Tuyên truyền có hiệu quả các vấn đề về chủ quyền biển, đảo, về quan hệ quốc tế, bảo đảm độc lập chủ quyền Tổ quốc, đồng thời bảo đảm môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để có điều kiện xây dựng và phát triển đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới.

Thứ tám, bám sát nội dung chỉ đạo, định hướng thông tin; chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2016 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thứ chín, chủ động, tích cực trong tuyên truyền về nhiệm vụ phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo an toàn giao thông; phòng chống dịch bệnh...

Thứ mười, tăng cường hơn nữa công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quản lý báo chí, nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho lãnh đạo cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí và nhà báo. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển bảo chí trong tình hình mới.

Thứ mười một, tiếp tục tăng cường công tác thanh, kiểm tra, khen thưởng kịp thời, xử lý nghiêm minh các vi phạm trong hoạt động báo chí.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet