Bảo đảm quyền lợi người gửi tiền khi tái cơ cấu ngân hàng

Diệu Thùy

Đó là khẳng định của Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về công tác tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng trong năm 2017.

Đại hội Đảng 12 đã vạch ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, trong đó một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Theo đó, hình thức và biện pháp cơ cấu lại tổ chức tín dụng được áp dụng phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng tổ chức tín dụng và phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống theo đúng chủ trương của Đảng về cơ cấu lại thị trường tài chính.

Ông Nguyễn Văn Hưng cho biết, đối tượng cơ cấu lại trong thời gian tới bao gồm tất cả các tổ chức tín dụng, trong đó có cả các ngân hàng thương mại (NHTM) mua bắt buộc (ngân hàng 0 đồng). Về nguyên tắc là đảm bảo ổn định hệ thống và bảo vệ quyền lợi người gửi tiền. Theo đó, các tổ chức tín dụng phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại. Riêng đối với các NHTM mua bắt buộc, NHNN đã có Đề án riêng trình Chính phủ, Bộ Chính trị.

Một số Ngân hàng phải tái cơ cấu trong năm 2017

Bên cạnh đó, các nhóm giải pháp cũng sẽ được chia thành các nhóm giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng theo từng loại hình, bao gồm: Nhóm NHTM Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; Nhóm NHTM Cổ phần, công ty tài chính và cho thuê tài chính; Nhóm tổ chức tín dụng nước ngoài; Ngân hàng Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô.

Trong mỗi nhóm đều có các giải pháp cơ cấu lại đối với các tổ chức tín dụng lành mạnh và tổ chức tín dụng yếu kém.

Ông khẳng định, một trong những nguyên tắc cốt lõi của NHNN trong quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng là đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền.

“Điều này đã được NHNN khẳng định trong quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng trước đây và cũng là nguyên tắc xuyên suốt trong những năm tới. Theo đó, hình thức và biện pháp cơ cấu lại tổ chức tín dụng được áp dụng phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng tổ chức tín dụng và phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống theo đúng chủ trương của Đảng về cơ cấu lại thị trường tài chính”, ông Hưng cho hay.

Ông Nguyễn Văn Hưng cũng cho biết, NHNN đã xác định cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2017.

Mục tiêu nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; giữ vững và tiếp tục nâng cao mức độ an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trật tự, kỷ cương đi đôi với việc tích cực đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; Kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng gắn với tăng cường xử lý nợ xấu theo nguyên tắc thị trường; hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ xử lý nợ xấu và cơ cấu lại các tổ chức tín dụng…

Việc xử lý nợ xấu phải gắn với việc triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng; phát huy vai trò của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) trong việc xử lý nợ xấu để bảo đảm duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn, bền vững (dưới 3% tổng dư nợ).

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet