Bảo Việt chi gần 700 tỷ đồng trả cổ tức

Ngân Giang

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, đồng thời khẳng định vị trí số 1 trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

Theo báo cáo tài chính đã soát xét, tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm tăng trưởng 28,8% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 31,4%, hoàn thành 51,2% kế hoạch năm; tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 22,3% so với cùng kỳ, bám sát kế hoạch cả năm. Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 30/6/2017 của tập đoàn đạt 82.903 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6% so với cuối năm 2016.

Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, và phi nhân thọ Bảo Việt tiếp tục dẫn đầu thị trường với vị trí số 1 tại Việt Nam.

Từ ngày 31/8/2017, Tập đoàn Bảo Việt thực hiện chi trả cổ tức ở mức 10%, tương đương với 680,5 tỷ đồng, bằng 66,6% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ; tăng thêm 2% so với kế hoạch cổ tức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua (8%). 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet