BCH Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa X họp Hội nghị lần thứ 2

PV

Ngày 1/12, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã khai mạc hội nghị lần thứ 2 với chương trình làm việc 1,5 ngày.

Dự và chỉ đạo Hội nghị là đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa X.

Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghe báo cáo và cho ý kiến về Chương trình làm việc toàn khóa của Thành ủy khóa X; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách năm 2015; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2016; kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2015, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2016 và chương trình làm việc toàn khóa của Thành ủy khóa X nhiệm kỳ 2015-2020; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh  cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X được tổ chức thành công đã đánh giá khách quan, sâu sắc, toàn diện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động nhân dân của cả nhiệm kỳ 2010 - 2015, trong đó có kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015; xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là những cơ sở quan trọng để Thành ủy tiếp tục thảo luận, đánh giá bổ sung những mặt được, hạn chế của năm 2015 và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của năm 2016 - năm đầu của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 với nhiệm vụ rất quan trọng là xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố. 

Năm 2015, thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế đã đạt được những kết quả quan trọng, kinh tế Thành phố phục hồi tăng trưởng ổn định, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh được cải thiện, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, tình hình sản xuất - kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt, quản lý đô thị được tăng cường, kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội nhiều tiến bộ. Công tác bảo vệ môi trường có chuyển biến tích cực; huy động sức dân, chăm lo cho dân đạt nhiều kết quả tốt, nhất là chăm lo các đối tượng diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; hoàn thành sớm Chương trình giảm nghèo thành phố giai đoạn 2014 - 2015, cơ bản hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ rõ, kinh tế thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; doanh nghiệp và người sản xuất kinh doanh còn đang rất khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, sản xuất - kinh doanh còn nhiều hạn chế; kết quả giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới chưa thật bền vững, giải quyết những vấn đề bức xúc của dân về ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm, tình hình an ninh trật tự… chưa tạo được đột phá.

Trong năm 2015, Đảng bộ Thành phố đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động nhân dân. Nổi bật là thực hiện nghiêm Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội X Đảng bộ Thành phố, đại hội các cấp đã thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân, xác định được những nội dung phù hợp với mong đợi của nhân dân và yêu cầu phát triển; chất lượng cấp ủy các cấp khóa mới được nâng cao hơn, tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ tuổi tăng hơn so với nhiệm kỳ trước.

Hội nghị thống nhất đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách năm 2016 là: tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế gắn với việc nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố; thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng gắn với chỉnh trang và phát triển đô thị, cung cấp nước sạch, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Hội nghị thông qua chương trình làm việc toàn khóa của Thành ủy khóa X nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố với yêu cầu giải quyết kịp thời những vấn đề mới, vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội theo đúng trách nhiệm, quyền hạn của Thành ủy; nâng cao hơn nữa hiệu quả tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; đặc biệt là việc triển khai thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố ngay trong quý 1-2016.Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2016, phải lãnh đạo kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, định kỳ kiểm điểm việc thực hiện Kết luận 72-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, đánh giá những hạn chế, khuyết điểm đã khắc phục, sửa chữa; cập nhật, bổ sung các hạn chế, khuyết điểm mới phát sinh để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ, tạo nguồn cán bộ kế thừa, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế của Trung ương, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền, công tác tiếp công dân và đối thoại với dân, việc ban hành quy định, chính sách và giải quyết công việc cho dân phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thực hiện mạnh mẽ các giải pháp nhằm nâng cao tỷ trọng đóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế; đầu tư đổi mới khoa học - công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh thực hiện kích cầu đầu tư để phát triển công nghiệp hỗ trợ, chú trọng doanh nghiệp vừa và nhỏ; nâng cao chất lượng các tiêu chí và tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; giao trách nhiệm cụ thể cho các sở ngành liên quan tham mưu thực hiện tốt việc nâng cao hiệu quả đầu tư công, tránh dàn trải, lãng phí; triển khai thực hiện hiệu quả 5 nhóm giải pháp Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy hoan nghênh các ý kiến thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trí tuệ, trách nhiệm cao tại hội nghị; thống nhất đánh giá những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2015, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm 2011 - 2015, tạo tiền đề phát triển cho năm 2016 và giai đoạn phát triển tiếp theo. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực, chủ động, xác định rõ nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016; kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ theo chức danh, tạo chuyển biến trong công tác đánh giá cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy thông qua đổi mới cách thức ban hành nghị quyết, kết luận, tổ chức học tập nghị quyết, phương thức kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa, đưa nghị quyết vào cuộc sống; đổi mới phương pháp, phong cách làm việc của cán bộ, phải tạo chuyển biến rõ rệt trong cải cách thủ tục hành chính và khắc phục tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà doanh nghiệp và công dân của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung triển khai thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân trên các lĩnh vực; kiên trì thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm…; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo, đoàn kết, ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2016

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet