BĐBP Thái Bình, Thanh Hóa, Cao Bằng quán triệt, triển khai thực hiện NQĐH Đại hội Đảng XII

H.H (Tổng hợp)

Vừa qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) các tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Cao Bằng đã tổ chức thành công Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thái Bình

Trên 100 đồng chí là cấp uỷ, chỉ huy các phòng, ban, đơn vị, trợ lý khối cơ quan, quân nhân chuyên nghiệp từ cấp tá trở lên. Đồng chí Vũ Văn Thanh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh dự và trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết.
Hội nghị tập trung nghiên cứu, quán triệt nội dung cơ bản 3 chuyên đề, đó là: Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm  2016 - 2020; Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Hội nghị cũng đã thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Quán triệt Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 01-NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020”... Các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ BĐBP tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết; Xây dựng chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực tại cơ quan, phòng, ban, đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới vùng biển.

Thanh Hóa 

Trong 1 ngày, các đại biểu là bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở và toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. được quán triệt, học tập các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”...
Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận chương trình hành động, nội dung và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.BĐBP Thanh Hóa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Chủ động nắm, dự báo đúng tính hình, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các lực lượng, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, biên giới hòa bình, hữu nghị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của địa phương.

Cao Bằng 

Hội nghị đã quán triệt những nội dung căn bản, trọng tâm đã được Đại hội lần thứ XII của Đảng thảo luận, quyết nghị và thông qua, như: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII xác định mục tiêu tổng quát 5 năm tới là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ XHCN. Nghị quyết cũng đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, tỉ lệ bội chi ngân sách, tỉ lệ giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội.  Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng giúp cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ BĐBP tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản, vấn đề mới và các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các văn kiện Đại hội. Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet