Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Mỹ Hạnh (Cổng TTĐT Quảng Trị)

Sáng 25/9/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tiến hành phiên bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, Nghị quyết tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2015 - 2020 là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng chính quyền năng động, hiệu quả, gần dân, phục vụ dân, doanh nghiệp và xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn; thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mức sống dân cư; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững. Từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển mạnh hệ thống đô thị, khu kinh tế, sớm hình thành Khu kinh tế Đông Nam. Khai thác có hiệu quả lợi thế về địa chính trị và địa kinh tế của địa phương, khai thác lợi thế Hành lang kinh tế Đông - Tây nhằm tạo động lực phát triển cho các vùng trong tỉnh. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

 

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu đến năm 2020: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,4%. Đến năm 2020, cơ cấu ngành kinh tế: công nghiệp - xây dựng - dịch vụ nông nghiệp đạt tỷ trọng tương ứng là 40,5% - 41% - 18,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 gấp 2 lần năm 2015;  Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 đạt 18.000-19.000 tỷ đồng; tốc độ tăng thu nội địa bình quân trong giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 15%/năm; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 100.000 tỷ đồng; Đến năm 2020 có 40-50% xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 đạt 1,5 - 2,0%; Bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho trên 9.500 lao động; Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65 -70%; trong đó, có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 28%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 80%; Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh ở thành thị đạt 95%, ở nông thôn đạt 93%. Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng: Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh hằng năm đạt từ 85% đến 90%. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 7.000 đến 7.500 đảng viên mới

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững của nền kinh tế. Đẩy mạnh huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội để xây dựng kết cấu hạ tầng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phát triển hài hòa giữa các vùng đô thị và nông thôn. Cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo gắn liền với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển văn hóa xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác trong khu vực và quốc tế. Tiếp tục đổi mới hoạt động của mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI.

Trước phiên bế mạc, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị khóa XVI; các đồng chí: Phạm Đức Châu và Nguyễn Đức Chính được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ khóa XVI. Hội nghị cũng đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ gồm 10 đồng chí. Đồng chí Thái Văn Hoạt được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet