Bế mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020

Minh Thư

Sáng 3/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt–Xô, Đảng bộ TP Hà Nội đã tổ chức phiên bế mạc sau khi ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020 với 74 đồng chí đã trúng cử.

100% các đại biểu đã biểu quyết, thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khoá 16 gồm 5 phần.

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc sáng 3/11.

Phần thứ nhất, tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 15 (2010 - 2015) và mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu, trọng tâm phát triển Thủ đô 5 năm 2015-2020 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Phần thứ hai của Nghị quyết là thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 15. Kế thừa, phát triển kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa 16 cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

Phần thứ ba, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp, các tầng lớp nhân dân Thủ đô đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng và Đại hội 16 của Đảng bộ Thành phố. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 16 tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn thiện văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương và bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện Đại hội 16 của Đảng bộ Thành phố để ban hành, tổ chức thực hiện.

Phần thứ tư, thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 16 gồm 74 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng gồm 61 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 15 hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ban đảng Trung ương có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

Phần thứ năm, giao Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa 16 căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ Thành phố, trọng tâm là: Tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô; Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội; Phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ khoá 16 - Ngô Thị Thanh Hằng trình bày diễn văn bế mạc Đại hội.

Bà Hằng cho hay, sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội đại biểu lần thứ 16 Đảng bộ TP Hà Nội đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, tập trung trí tuệ, cùng góp sức làm nên thành công Đại hội.

Cũng theo bà Hằng, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp, đề xuất nhiều ý kiến sâu sắc, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội 12 của Đảng và các Văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa 15 trình Đại hội; khẳng định quyết tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng xây dựng, phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ tới. Với sự đồng thuận cao, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 15 và Nghị quyết Đại hội.

Cùng với việc góp ý, thảo luận và nhất trí thông qua các Văn kiện; với tinh thần dân chủ, với ý thức, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa 16 gồm 74 đồng chí, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đoàn đại biểu gồm 61 đại biểu chính thức, trong đó có 4 đại biểu đương nhiên và 5 đại biểu dự khuyết.

Sau phiên bế mạc Đại hội đã diễn ra phiên họp báo thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet