BHXH tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện NQ ĐH Đảng XII

PV

Toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp thu, nắm vững nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Đồng thời đã xác định rõ việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên phải thực hiện.

Ngày 05/8/2016, Đảng bộ BHXH tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ và toàn thể cán bộ viên chức thuộc BHXH tỉnh.
Các Đại biểu dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Chu Hồng Việt - Ủy viên Ban thường Vụ- Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng Ủy Khối các cơ quan tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Mục tiêu tổng quát; Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015; Mục tiêu cơ bản phát triển đất nước trong 5 năm tới; Những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết; Các giải pháp tổ chức thực hiên...  Trong đó tập trung đánh giá thành tựu 30 năm đổi mới của đất nước và nêu bật 15 vấn đề cơ bản, 6 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời phổ biến mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp thu, nắm vững nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Đồng thời đã xác định rõ việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên phải thực hiện.

Phát biểu và bế mạc Hội nghị, Bí thư Đảng bộ BHXH tỉnh Nguyễn Công Vạng nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Đây còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, CCVC ngành BHXH trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Bí Thư Đảng bộ BHXH tỉnh yêu cầu, sau Hội nghị, các Chi bộ trực thuộc BHXH tỉnh tiếp tục thường xuyên quán triệt nội dung Nghị quyết để cán bộ đảng viên trong Chi bộ mình nắm vững hơn về quan điểm, chủ trương của Đảng gắn với nhiệm vụ, mục tiêu phát triển hằng năm của ngành; Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức viết bài thu hoạch gắn nội dung Nghị quyết với việc liên hệ nhiệm vụ của cá nhân trong công việc được giao; Từng cán bộ đảng viên, CCVC trong ngành cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tạo sự chuyển biết tích cực từ nhận thức đến hành động để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng Đảng bộ, cơ quan BHXH tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển vững mạnh.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet