Biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015)

Minh Thư

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam vừa phê duyệt Đề cương và Kế hoạch biên soạn, xuất bản bộ Lịch sử Chính phủ Việt Nam(1945 - 2015).

Theo đó, lịch sử Chính phủ Việt Nam từ 1945 đến 2015 được phân chia làm 3 thời kỳ lớn, ứng với 3 thời kỳ thực hiện những nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Cụ thể, thời kỳ thứ nhất (1945 - 1954), thời kỳ cách mạng dân tộc, dân chủ, kháng chiến chống thực dân Pháp (từ Chính phủ lâm thời, Chính phủ Liên hiệp lâm thời, Chính phủ Liên hiệp kháng chiến đến Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa).

Thời kỳ thứ hai (1955 - 1975), thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ, thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ chiến lược là cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (bao gồm Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam).

Thời kỳ thứ ba (1976 - 2015), thời kỳ đất nước thống nhất, cả nước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Sản phẩm chính của công trình là bộ Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ năm 1945 - 2015 gồm 3 tập ứng với 3 thời kỳ nêu trên, các tập biên niên lịch sử và phần kết luận (các chuyên đề tổng kết, đánh giá).

Cụ thể, bộ Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2005) gồm 3 tập (bổ sung tư liệu, hiệu đính và tái bản); bộ Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2005) gồm 5 tập (bổ sung tư liệu, hiệu đính và tái bản); biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ tháng 5 năm 2005 đến năm 2015 (viết mới và xuất bản); lịch sử Chính phủ Việt Nam từ tháng 5 năm 2005 đến năm 2015 (viết mới và xuất bản); lịch sử Chính phủ Việt Nam  (1945 - 2015) (tóm lược và xuất bản).

Các sản phẩm khác gồm có: Một bộ phim tài liệu và Lịch sử Chính phủ (1945 - 2015) (bổ sung tư liệu, phát hành); một bộ ảnh tư liệu Lịch sử Chính phủ (1945 - 2015) (bổ sung tư liệu, hiệu đính, xuất bản); các báo cáo chuyên đề nghiên cứu phục vụ việc tổng kết, đánh giá; bộ hồ sơ lưu trữ các tài liệu của công trình biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015).

Công trình được thực hiện từ tháng 1/2015 đến hết năm 2016.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet