Bình Định: Bàn về chương trình hành động thực hiện NQ ĐH Đảng XII

Sáng 17/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị Tỉnh ủy (kỳ họp bất thường) để thảo luận, đóng góp ý kiến, xem xét thông qua dự thảo các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định Nguyễn Thanh Tùng, nhấn mạnh: Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, là cơ sở để thực hiện hóa mục tiêu trung tâm của cả nhiệm kỳ, là phấn đấu đưa tỉnh ta trở thành tỉnh phát triển khá khu vực miền Trung. 

Với tinh thần đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những khâu cần tập trung đột phá để chỉ đạo xây dựng 7 Chương trình hành động của Tỉnh ủy, đó là: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; Phát triển nông nghiệp và nông thôn; phát triển du lịch; phát triển nguồn nhân lực; cải cách hành chính; Phát triển khoa học - công nghệ; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ đảng viên. 

Trên cơ sở quán triệt những tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng thời kế thừa, phát huy ưu điểm từ những Chương trình hành động của các nhiệm kỳ trước, 7 Chương trình hành động lần này được xây dựng vừa mang tính khoa học vừa bám sát thực tiễn; các mục tiêu, chỉ tiêu được xác định cụ thể, rõ ràng; những nhiệm vụ, giải pháp đề ra đều gắn với nguồn lực và có lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế cũng như những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng cho biết việc khẩn trương thông qua và tổ chức triển khai 7 Chương trình hành động lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là căn cứ để các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh xây dựng kế hoạch hoạch cụ thể, phù hợp với địa phương, đơn vị mình, từ đó phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần này có khối lượng công việc rất lớn và rất quan trọng, do vậy các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí tham dự Hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để Hội nghị thành công tốt đẹp.

Hội nghị đã chia làm 3 tổ thảo luận để các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để xem xét thông qua dự thảo các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet