Bình Định: Kiểm tra tình hình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQĐH Đảng XII

Nguyễn Phúc

Ngày 8/8, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Ngô Đình Xây, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, làm Trưởng đoàn, đã về kiểm tra tình hình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại Bình Định.

Tại buổi làm việc, thừa ủy nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo với đoàn công tác kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên địa bàn tỉnh. 
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22.3.2016 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương “Về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định  ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. 
Đến thời điểm này đã có 17/17 huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức xong Hội nghị học tập, quán triệt cho cán bộ chủ chốt cấp huyện; Tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt lớp chủ chốt ở cấp huyện bình quân đạt trên 95%. Đối với cấp cơ sở, đã có một số đơn vị tổ chức xong Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chi bộ mình. Theo kế hoạch của Tỉnh ủy, tất cả các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong tháng 8/2016.
Các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các tổ chức Đảng ở cơ sở, các đoàn thể nhân dân căn cứ vào tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành để tổ chức tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể…
Tỉnh ủy Bình Định cũng đã đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung: Trong thời gian đến, Trung ương nên tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa XII) sớm hơn sau khi Hội nghị Trung ương kết thúc, để các cấp ủy Đảng thuận lợi trong việc triển khai học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết; Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục duy trì đội ngũ báo cáo viên của Trung ương là các chuyên gia hàng đầu trên các lĩnh vực để giúp các địa phương trong việc quán triệt, truyền đạt nội dung nghị quyết chuyên sâu hơn.
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Giờ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở; theo dõi việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của tập thể và cá nhân người đứng đầu các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sát đúng với tình hình của từng địa phương, đơn vị; định hướng các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các chương trình hành động của Tỉnh ủy, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, sớm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.
Đồng chí Ngô Đình Xây đánh giá, Bình Định đã triển khai nghiêm túc, bài bản, đúng lộ trình việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng chí mong muốn, tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các đảng viên còn lại; Thường xuyên, liên tục tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bảo đảm sát thực tế, gắn với thế mạnh của địa phương; việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phải gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet