Bình Dương đưa Nghị quyết Đại hộ Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

PV

Tại Bình Dương, các tổ chức đảng đã và đang tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X trong toàn Đảng bộ đồng thời khẩn trương xây dung các chương trình đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Tỉnh Bình Dương hiện có 9 đơn vị hành chính với 9 đô thị trực thuộc, quy mô dân số hơn 1,8 triệu người. Đô thị Thủ Dầu Một đã được công nhận là đô thị loại II, tổng thể đô thị Bình Dương cơ bản hầu hết đạt các chỉ tiêu của tiêu chuẩn đô thị loại I. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 77%, các đô thị từng bước phát triển mở rộng về quy mô. Diện mạo đô thị đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, chất lượng đô thị ngày càng được nâng cao. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X đã đưa ra những mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, trong đó có một mục tiêu quan trọng là: Xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, hiện đại, thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020.

Theo đồng chí Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra, trong đó có mục tiêu đưa Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020, các tổ chức đảng đã và đang tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X trong toàn Đảng bộ và tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân trong tỉnh về kết quả Đại hội; đồng thời khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Cùng với đó là phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết của Đại hội.

Phối cảnh khu đô thị thương mại chợ đêm Bình Dương

Đồng chí Nguyễn Thành Tài - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, đô thị Bình Dương phải được xây dựng theo hướng văn minh, hiện đại, đi đầu trong quá trình phát triển; đồng thời có tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, mạnh để thực sự là động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá cho các tiểu vùng khác. Bên cạnh đó, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị theo tiêu chuẩn loại I, quy hoạch chuyển đổi công năng một số khu, cụm công nghệp phía Nam gắn với đầu tư nâng cấp, chỉnh trang các khu vực đô thị cũ. Quan tâm công tác quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như: Điện, đường, trường, trạm, công trình văn hoá, chợ nông thôn… đạt tiêu chí nông thôn mới, rút ngắn khoảng cách nông thôn - thành thị. Để hoàn thành nhiệm vụ trên, cần thực hiện đồng bộ điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và quy hoạch chung xây dựng đô thị. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, thiết kế đô thị. Kiểm soát sự phát triển đô thị Bình Dương theo hướng văn minh, hiện đại, nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc.

Giải pháp chủ yếu trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ là thực hiện tốt công tác lập, thẩm định và triển khai thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Sắp xếp thứ tự ưu tiên và lộ trình trong đầu tư phù hợp cho từng dự án; tranh thủ tối đa các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác. Tỉnh cũng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp có năng lực đầu tư phát triển hạ tầng theo hình thức đầu tư đối tác công - tư, huy động xã hội hóa các công trình công cộng, dịch vụ, tiện ích xã hội; thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước nói chung và đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng.

Để hoàn thành các công việc trên, tỉnh Bình Dương cần thực hiện đồng bộ điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch chung xây dựng đô thị; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, thiết kế đô thị; quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục sắp xếp, củng cố về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về đô thị; tăng cường thể chế nhằm nâng cao năng lực và hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, trật tự, văn minh đô thị; có cơ chế, chính sách khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án và khu đô thị, các chương trình đột phá để giải quyết vấn đề nhà ở cho nhân dân, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet