Bình Dương: Huyện Bắc Tân Uyên tập trung xây dựng nông thôn mới

PV

Trong nhiệm kỳ mới, huyện Bắc Tân Uyên tiếp tục phát triển cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, để huyện sớm trở thành đô thị sinh thái của thành phố Bình Dương trong tương lai

Ngày 18- 19/8, Tỉnh Bình Dương đã tiến hành Đại hội (ĐH) Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ qua, huyện đã đạt được những kết quả khá quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp và đời sống nhân dân ổn định, có bước phát triển. Huyện đã tập trung triển khai được một số dự án về hạ tầng kinh tế - xã hội, giải quyết nhu cầu bức xúc trước mắt và tạo tiền đề phát triển trong thời gian tới; thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu quan trọng đề ra từ ngày thành lập huyện, đặc biệt là chỉ tiêu giảm nghèo đạt 120%, chỉ tiêu thu ngân sách vượt nghị quyết 106%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,2 triệu đồng/người/năm (cuối năm 2013 là 32,8 triệu đồng). Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác gọi thanh niên nhập ngũ thực hiện đạt chỉ tiêu. Đặc biệt, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công bầu cử bổ sung đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Huyện Bắc Tân Uyên khóa mới

Công tác xây dựng Đảng được tập trung thực hiện; thành lập, củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đi vào hoạt động bảo đảm theo đúng điều lệ Đảng; tập trung triển khai thực hiện các nhóm giải pháp về xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bắc Tân Uyên đã đề ra mục tiêu: Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; thực hiện tốt cải cách hành chính gắn với phòng chống tiêu cực, tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; khai thác tối đa mọi nguồn lực tập trung xây dựng nông thôn mới và kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; tạo nền tảng để huyện Bắc Tân Uyên sớm trở thành đô thị sinh thái của Bình Dương.

ĐH Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên đã tiến hành bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Trong phiên bế mạc ngày 19/8, ĐH sẽ tiến hành công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020; bầu đoàn đại biểu dự ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X; thông qua nghị quyết ĐH và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet