Bình Phước: Họp Tiểu Ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020

PV

Ngày 17/9, tỉnh Bình Phước đã tiến hành họp Tiểu Ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Tại cuộc họp các đại biểu đã đóng góp ý kiến xoay quanh một số nội dung như: lựa chọn, sửa đổi phương án chủ đề đại hội; số liệu về thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an  ninh, đặc biệt cần đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả có tính đột phá trong việc thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ sắp tới, trong đó xác định rõ những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế.

Các thành viên thảo luận tại cuộc họp

Báo cáo tổng hợp và giải trình ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa IX, trình Đại hội Đại biểu tỉnh khóa X cho thấy, quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội được tiến hành chu đáo, nghiêm túc theo đúng tinh thần của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội XII của Đảng.

Về kết quả đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành khóa IX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần X có 1.921 lượt ý kiến. Trong đó hầu hết thống nhất với những nhận định, đánh giá những mặt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đối với ý kiến chưa thống nhất với nội dung trong dự thảo hoặc đề nghị giải trình gồm các vấn đề như: tại sao chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP và các ngành không đạt, chuyển dịch cơ cấu kinh tế không đạt; phân tích để làm rõ tốc độ tăng dân số nhiệm kỳ qua, chỉ tiêu 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới và tỉ lệ che phủ rừng chung 74,79% là cao đề nghị xem xét lại...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet